Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm

Subscribe to Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm feed
Vi samlar in, ordnar och bevarar samt tillgängliggör arbetarrörelsens
Updated: 5 hours 7 min ago

Boktips maj 2018

Tue, 2018-06-12 15:11
Fabrice Bensimon, Qentin Deluermoz, Jeanne Moisand (red.), ”Arise ye wretched of the Earth” : the First International in a global perspective /Leiden: Brill, 2018, 404 s.

Första internationalen (Internationella arbetarassociationen) grundades i London i september 1864; i november samma år publicerades dess stadgar, vars författare var Karl Marx. Organisationen sammanslöt fackföreningar, kooperationer och individuella arbetare med hemvist i framförallt Europa och Amerika i en transnationell kamp för bättre villkor och frigörelse för arbetarklassen. Snart nog kom organisationen att ses som ett hot mot den rådande ordningen.

Nio kongresser hann gå av stapeln innan organisationen gick i graven i september 1877. I en kort kronologi i bokens slut placeras omväxlande begreppen ”Centralist” eller ”Autonomist” inom parentes vad gäller kongresserna från 1873 och framåt, detta då organisationen splittrades 1872. Denna innehållsrika bok är indelad i tre olika avdelningar, ”Organisation and debates”, ”Global causes and local branches”, ”Actors and ideologies”.

24 forskare har bidragit med artiklar som tar upp bland annat ämnen som förhistorien, Internationalens arbete på internationell såväl som nationell nivå, aktiviteterna under Pariskommunens dagar, repressionen från det rådande, Internationalen och feminismen.

Kateřina Lišková, Sexual liberation, socialist style : communist Czechoslovakia and the science of desire, 1945-1989 / Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 281 s.

Sexologi. Innebar övergången till kommuniststyrda stater i Östeuropa även en förändrad inställning till sexualitet, familjepolitik, emancipation?

Denna väl underbyggda bok svarar ja på den frågan. Alltför länge, menar författaren, har det förts fram som en självklarhet att den östeuropeiska kommunismen, och kommunister i stort, var asexuella, pryda personer som försökte förtrycka alla sexuella uttryck. Lika ofta har detta kontrasterats mot en västerländsk version som kopplar samman sexuell frigörelse med konsumerism, p-piller och diverse sociala rörelser. Denna version identifierar dessutom frigörelse som något som kommer underifrån och ser med stor misstro på en frihet förmedlad per dekret från ovan.

I denna bok, som, det förtjänar att återigen poängteras, har en stabil grund i väldokumenterad forskning, ifrågasätts en hel del av dessa snarast förutfattade meningar. Efterkrigstidens kommunistregimer satte jämlikheten och kvinnans frigörelse i högsätet. Nya utbildningsvägar öppnades upp, självständigheten och oberoendet vidgades när arbetsmarknaden öppnades upp, det skapades en barnomsorg, familjelagstiftningen skrevs om för att ge kvinnor och män lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, möjligheten för kvinnor att ta ut skilsmässa förenklades.

Samtidigt växer något som vi skulle kunna kalla ”sexologiindustri” fram. Manualer och hjälpböcker ges ut i mängd för att hjälpa och instruera befolkningen vad gäller skapandet av ett gott och sunt sexliv; en expertis tar plats och spelar en allt viktigare roll vad gäller sex och samlevnad. Genom att studera dessa och andra dokument från 1945 till 1989 kan författaren även utläsa och analysera hur synen på sexualiteten och jämlikheten mellan könen skiftar över tid.

”Det är viktigt för oss att förstå hur våra genusbaserade och sexuella själv har uppstått”, skriver Lišková i bokens avslutning. ”Inte nödvändigtvis för att vi skulle förstå oss själva bättre. Vad som är viktigt är hur vi tänker över dåtiden, med vilken struktur och nyans. Detta inte enbart för att undvika upprepandet av samma gamla misstag, men även för att kunna se möjliga alternativ till det-som-är. Om vi när vi ser tillbaks på en historisk period som höll fram en alternativ modernitet, faller tillbaks på, eller in i, substanslösa klichéer, berövar vi oss själva möjligheten att finna kreativa sätt och vägar på vilka vi kan utmana och förändra den värld vi lever i idag.” (s. 260)

Christophe Jaffrelot, Narender Kumar (red.), Dr Ambedkar and democracy : an anthology / Oxford University Press, 2018. 263 s.

Doktor B.R. Ambedkar (1891–1956) kom själv från den ”kastlösa” klassen (daliter) i Indien. Han är idag en känd auktoritet på frågor om kastsystemet i Indien, demokrati, social exkludering och kolonialism. The Indian institute of Dalit studies i New Delhi har gett ut flera av Ambedkars texter, till exempel 2009, Perspectives on social exclusion and inclusive politics. I denna bok har redaktörerna, där Narender Kumar är professor vid Centre for political studies vid Jawaharlal Nehru University i New Delhi, samlat texter av Ambedkar om demokrati, liksom en sammanfattning av Ambedkars tankegångar av de båda redaktörerna.

Här exemplifieras hans tankar om demokrati som ett ”sätt att leva”, med respekt för politiska minoriteter, och ett utvecklat pacifistiskt sätt att leva, i Gandhis efterföljd. ”Essänsen av demokrati”, skriver professor Sukhadeo Thorat i bokens förord, enligt Ambedkar var begreppet ”one man, one value”, eller ”one man, one vote”. Det inkluderade social och ekonomisk demokrati som förutsättningar för ”politisk demokrati”. Diskussionerna fördes på 1940-talet mellan Ambedkar och Nehru om hur långt statlig socialism skulle föras.

Uppsatserna i boken sträcker sig från 1919 till 1956. Ambedkar hävdade att inslag av socialistiskt styrd ekonomi i Indien skulle främja demokratin. Han menade också att det förlegade kastsystemet i Indien borde ersättas med mer ”buddhistiskt tänkande”.

Ambedkar var en av de viktigaste inspirationskällorna till den indiska konstitutionen, som antogs i januari 1950. Den garanterade också rättigheter för landets minoriteter. I boken hävdas att Ambedkars texter också profetiskt förebådar de problem som uppstod mellan etniska och sociala grupper i Indien efter självständigheten 1947.

 

The post Boktips maj 2018 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Boktips april 2018

Wed, 2018-05-09 16:06
Julian Wright, Socialism and the experience of time : idealism and the present in modern France / Oxford University press, 2017. 276 s.

Den franska revolutionen är den moderna tidens ”alla revolutioners moder”. I boken karakteriserar historikern Julian Wright den franska socialismen dels som ”en idealism”, dels som en aktiv kraft att förändra sociala förhållanden i nuet. Han studerar några viktiga texter inom fransk socialism, först och främst Jean Jaurès monumentala verk ”Histoire socialiste”, som behandlar tiden från revolutionen 1789 och fram till sekelskiftet 1900. Vad präglade den franska socialismen enligt Jaurès? Hur skiljer den sig från revolutionsidéerna från 1789?

Två 1800-tals-tänkare som efter den katastrofala Pariskommunen 1872 kallats ortodoxa marxister var Auguste Blanqui och Jules Guesde. De skulle prägla utvecklingen av fransk kommunism, som enligt Wright mer sysslar med teoretiska problem i ”framtiden”, medan de franska socialisterna som Léon Blum (premiärminister 1936-1937 och i en månad i övergångsregeringen 1947) främst ägnade sig åt att praktiskt förändra sin nutid. ”Genom det närvarande, för framtiden.”

Blum skrev i tyskt koncentrationsläger 1941 en programskrift, ”A l’échelle humaine”, dvs om socialism ”på en mänsklig skala”. Som motskrift mot kommunismens utveckling i Sovjetunionen skriver han här om socialism ”med ett mänskligt ansikte”, och stakar ut sociala reformer för tiden efter kriget. På samma sätt vill Wright i boken presentera franska socialister och deras levnadsöden som en utgångpunkt för en diskussion om en humanistisk socialism, utan våld, på fredlig väg. Om tankar, mer om sociala reformer än om våldsam revolution.

Debatten i Frankrike om socialismens möjligheter ser Wright som ett sundhetstecken. Alltifrån Walter Benjamins tankar om styrkan i judisk filosofi, om socialismen som ”Messianism”, till Sartres ”Existensialismen är en humanism” menar Wright att socialismen i Frankrike ständigt förändrats med tidens nya krav, den s.k. ”moderniteten”. Medan mycket av den franska kommunismen stelnat i tomma fraser utan innehåll, har socialismens idéinnehåll förnyats och utvecklats på nya vägar, med Blums ord, ”på en mänsklig skala”.

Evelina Stenbeck, Poesi som politik : aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad / Lund : Ellerströms, 2017, 294 s.

Hurdan ter sig 2000-talets politiska poesi? Vad för slags frågor behandlas? Vilka ideologiska uttryck står att finna i skaldandet? Och går det att skönja några gränser mellan å ena sidan poesi och politisk aktivism, eller kan dessa gränser överlappa varandra.

Kring dessa frågor kretsar Evelina Stenbeck, forskare vid Lunds universitet, i denna hennes doktorsavhandling i litteraturvetenskap. De poem som undersöks står att finna hos de svenska poeterna Athena Farrokhzad och Johannes Anyuru. I första hand har Stenbeck studerat respektive poets debutverk – Vitsvit (2013), respektive Det är bara gudarna som är nya (2003) – men även dikter publicerade i rapportböcker, tidskrifter, samt Farrokhzads omdiskuterade medverkan i 2014 års omgång av radioprogrammet Sommar i P1.
Den politiska dikten är i högsta grad levande i dagens Sverige, och förutom de två poeterna i fokus för denna avhandling berörs även sådana som Göran Greider, Kristian Lundberg, Johan Jönson och Jenny Wrangborg.

The post Boktips april 2018 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Service och öppettider under sommaren 2018

Tue, 2018-05-08 17:42
Översikt över våra öppettider och service

  • Forskarexpeditionens öppettider under juni-augusti:

Måndag 10.00-15.00
Tisdag 10.00-15.00
Onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-15.00
Fredag 10.00-15.00

  • OBS! Vi håller stängt vecka 29 och 30 = 17 juli 2018 till och med 30 juli 2018
Framtagningstider från magasinen

Spårvägsmännens semesterhem i Vallentuna. 26-6-1957. A-Bilds arkiv, ARAB. refnr: 4773/5/4689

  • Hämtningar från magasinet i Flemingsberg: Den sista beställningen är den 13 juli, kl 10:00 (för att se materialet samma dag).

Vill du ha material till efter sommaruppehållet? Maila in din beställning!

  Vi är nåbara via
  • telefon: 08 – 412 39 29
  • e-post: forskarexpedition[a]arbark.se

Observera att du via dessa kontakter inte kan få svar på dina forskningsförfrågningar under veckorna då vi håller stängt.

För förfrågningar som inte rör samlingarna: 

  • epost: info[a]arbark.se 

 

In English
  • We are closed 2 weeks during Summer holidays (17 of July – 27 of July). We are open again on July 31. 
  • Opening hours during June-August are 10.00-15.00.
  • No retrievals are made from our collections during this time.
  • If you wish to have materials ready for your visit after summer, please note that we aren’t able to answer any requests until August 1.

Please plan your research and visits accordingly. Don’t hesitate to contact us if you have any questions. 

The post Service och öppettider under sommaren 2018 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Ledig tjänst – bibliotekarie

Tue, 2018-04-03 16:12
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek söker en bibliotekarie

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är en fristående stiftelse som dokumenterar, bevarar och tillgängliggör material från arbetarrörelsen och andra sociala rörelser. Våra samlingar består av arkivhandlingar och ett omfattande vetenskapligt specialbibliotek. Här finns en stor foto- och affischsamling samt ljud- och bildsamling. Vi bedriver forskningsfrämjande verksamhet, ger ut publikationer och samarbetar med flera forsknings- och kulturarvsinstitutioner. Omkring 20 personer arbetar i våra lokaler i Flemingsberg, inte långt från Södertörns högskola.

Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek som är av bred samhällsvetenskaplig karaktär med fokus på den nationella och internationella arbetarrörelsens historia, teori och organisationer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av katalogisering (Libris/Micromarc), tidskriftshantering, att medverka i utvecklingen av digitala och IT-baserade biblioteksfrågor och generell biblioteksutveckling. I arbetsuppgifterna ingår tjänstgöring i vår forskarexpedition samt allmänna biblioteksgöromål.

Tillsvidareanställning

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Utbildning, kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska. Erfarenheter av utvecklingsarbete är meriterande. Du har goda kunskaper om sociala och politiska rörelsers historia, är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande, serviceinriktad och är van att både samarbeta och att arbeta självständigt. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt, är initiativrik och utvecklingsorienterad.

Tillträde i september 2018 eller enligt överenskommelse.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta biblioteksansvarige Hans Larsson tfn 08-412 39 21 eller avdelningschef Magnus Åhrgren tfn 08-412 39 10.

Facklig kontaktperson är Erik Andersson, tfn 08-412 39 24.

Välkommen med din ansökan – personligt brev och CV – som skickas till hans.larsson[a]arbark.se senast den 7 maj 2018.

Annonsen ligger även på Platsbanken.

The post Ledig tjänst – bibliotekarie appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Boktips mars 2018

Thu, 2018-03-29 13:51
”Pasaremos” – Organ der XI. Brigade : Reprint der Zeitschrift der XI. Brigade/ Werner Abel (Hrsg.) unter Mitarbeit von Karla Popp und Hans-Jürgen Schwebke. Berlin : Karl Dietz Verlag, 2017, 430 s. : ill.

Spanska inbördeskriget inleddes i juli 1936 när reaktionära generaler genomförde en kupp för att störta den legitima republikanska regeringen. Många utländska män och kvinnor kom att delta I försvaret av republiken.

I augusti 1936 gav Sovjetunionens politbyrå i uppdrag åt Komintern att inrätta en internationell frivilligkår. Tre dagar senare uppmanade Tysklands kommunistiska parti alla emigrerade antifascister som hade erfarenhet av att bruka vapen att delta i försvaret av den spanska republiken. De internationella brigaderna kom att få sitt högkvarter i Albacete, de första frivilliga nådde staden i mitten av oktober och innan månadens slut hade fyra brigader organiserats. Ungefär samtidigt uppstod ett behov av informationskällor och ett antal tidningar startades. En sådan tidning var Pasaremos, den elfte brigadens officiella organ. Denna tidning, som kom ut regelbundet fram till och med oktober 1938, föreligger nu i nytryck i ett band. Förutom själva tidningen innehåller den även en läsvärd inledning på tyska, engelska, spanska och franska.

Nämnas kan att tidningen Pasaremos sedan gammalt finns i original på olika språk, bland annat svenska, i våra samlingar.

Sven Lindqvist & Stefan Jonsson, Sanningskonst : samtal om ett författarskap / Stockholm : Bonniers, 2018, 315 s.

Stefan Jonsson möter Sven Lindqvist för att tala om den senares författarskap, som sträcker sig från mitten av 1950-talet till vår samtid. Bland Lindqvists verk finner vi böcker som Reklamen är livsfarlig, Kina inifrån, Myten om Wu Tao-tzu, Gräv där du står, En älskares dagbok, Ökendykarna, Utrota varenda jävel, Terra Nullius för att bara nämna några, verk som går att läsa om och läsa om – av visst intresse är att han själv utnämner Myten om Wu Tao-tzu och Utrota varenda jävel till sina två bästa böcker. I samtalet med Jonsson säger han bl a: ”Men argumentet handlar också om hur vi – liksom människorna i varje tid – är instängda i samtiden och därför inte ser vad som pågår utanför trädgårdsmuren. Det historiska nuet begränsar vårt synfält.” (s. 208)

Ishay Landa, Fascism and the masses : the revolt against the last humans, 1848-1945/ London : Routledge, 2018, 431 s.

Inte så sällan sägs den fascism som växte fram under mellankrigstiden ha varit en effekt av ”massherravälde”, av ”massamhället” självt, och att fascismen uttryckte och vilade på åsikter och önskemål som fanns i och hos denna massa. Landa finner den tanken hos många teoretiker, men den finner liten eller ingen anklang hos honom själv. Istället visar han hur fascismen uppstod i opposition mot alla former av flertalsstyre som en följd av en lång historia av kamp mot ”massan” från de priviligierades sida, från ”the élites and middle classes”.

Den fruktade massan skulle kontrolleras och tvingas till underkastelse och ersättas av påstått överlägsna kollektiva begrepp som nation, ras, ”folk”. Det som kan sägas utgöra själva grundideologin för fascismen finner Landa hos Nietzsche och Landa har mycket lite till övers för de som försöker se en slags vänster-Nietzsche. Marx bar på en vision om en frigjord, självständig och jämlik mänsklighet, skriver Landa; ett ideal som Nietzsche hånfullt avfärdade som varande en samhällelig mardröm där ynkliga flockdjur härskade oinskränkt och omöjliggjorde mänsklig storhet och individualism (s. 403).

Paul M. Heideman (red.), Class struggle and the color line : American socialism and the race question 1900-1930/ Chicago : Haymarket, 2018, 458 s.

Kampen mot rasism har alltid varit av stor vikt för den amerikanska arbetarrörelsen, W. E. B. Du Bois (1868-1963), en av de mest framträdande afro-amerikanska aktivisterna under 1900-talets första halva, pekade på att rasfrågan utgjorde det stora testet för en amerikansk socialist.

Denna bok består av en lång rad antirasistiska dokument författade av amerikanska socialister som bland andra Eugene V. Debs, W. E. B. du Bois, Kate Richards O’Hare, Cyril V. Briggs och John Reed. Som titeln antyder kan inte rasfrågan separeras från frågan om klass, från klasskamp. Bokens olika block inleds med en belysande artikel av Paul Heideman, bokens redaktör.

The post Boktips mars 2018 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.