Feed aggregator

Boktips januari 2019

Nikolai Bukharin, The prison poems of Nikolai Bukharin : transformation of the world (verse about thee ages, and about people) / London: Seagull books, 2009, liii, 531 s.

Nikolaj Ivanovitj Bucharin (1888-1938) föddes och dog i Moskva och var en man med många strängar på sin lyra, för att uttrycka det milt. Han var en högt uppsatt person inom Bolsjevikpartiet, en marxistisk teoretiker, skönlitterär författare, en inte oäven tecknare samt lyriker. Lenin själv sägs för övrigt ha kallat Bucharin för hela Bolsjevikpartiets favorit.

Vidare var han en berest herre, som även uppehöll sig i Sverige under tiden för det första världskriget. Här var han bland annat medarbetare i den vänsterpolitiska tidskriften Stormklockan. Under de sista åren av 1920-talet stod Bucharin i opposition mot Stalin, vilket ledde till att han fängslades och sedermera avrättades under den stora utrensningen.

Bucharin var mycket produktiv under sin tid som inspärrad, och som framgår av bokens titel skrev han bland annat poesi – närmare bestämt knappt 180 dikter på sex månader under 1937! Dessa finns, i utmärkt översättning av George Shriver, samlade på sidorna i denna omfattande diktsamling, och för alla som törstar efter politisk poesi är den närmast ett ymnighetshorn. Ett bra exempel är dikten ”Adversaries”, daterad den 7 augusti 1937:

”One stands with haughty gaze, wearing armour, bearing a sword, Labour’s hangman, worldwide thief, but there’s a bad cut on his shoulder. He has behind him a solid record, whole centuries of evil plunder. Trembling with demonic malice, he stands there, gloomy and foreboding.

The other wears a steel-starred hauberk. He’s bold and cheerful, young and brave, playful ripples his powerful muscles, unyielding as a boulder great. Stern years of battle he has known and bears the scars of heavy wounds. Our epoch awarded him a medal. It honours the triumphs of labour, the hero.” (s. 251)

Laboria Cuboniks, The xenofeminist manifesto : a politics for alienation / Brooklyn : Verso, 2018, 95 s.

The Xenofeminist Manifesto (skrivet av författarkollektivet Laboria Cuboniks) behandlar dels intersektionell feminism dels socialistisk teori, men lyckas sammanbinda ämnena till en sammanhängande helhet om än boken består av endast korta texter.

I stället för att lämna klasspolitikens problem och utnyttjandet av arbetarklassen åt sidan och säga att detta automatiskt kommer att läggas till rätta när könsdiskriminering och kvinnans ställning i samhället har åtgärdats, binds dessa båda ihop med rasdiskriminering och sexuell diskriminering. Allt måste således betraktas som symptom på samma grundläggande problem för att kunna avskaffa det globala förtrycket:

Xenofeminism understands that the viability of emancipatory abolitionist projects – the abolition of class, gender, and race – hinges on a profound reworking of the universal. The universal must be grasped as generic, which is to say, intersectional. (s. 57)

Manifestet talar genomgående om att vår teknologi inte är ett hinder för befrielse, utan att teknologin, och internet, kan och borde användas för att förändra samhället. Samtidigt påpekar författarna att internet har förändrats. Från den frihet det inledningsvis gav att definiera och bygga nya sammanhang för kön och kroppar till att istället brutalt påtvinga normer, även för queera:

If ‘cyberspace’ once offered the promise of escaping the strictures of essentialist identity categories, the climate of contemporary social media has swung forcefully in the other direction, and has become a theatre where these prostrations are performed. […] Valuable platforms for connection, organization, and skill-sharing become clogged with obstacles to productive debate positioned as if they are debate. (s. 47)

Det här är en snabbläst bok, trots att språket är lite väl esoteriskt ibland (författarna har definitivt valt ord som i vissa ställen kunde ha varit mycket enklare och tydligare för förståelsen av innebörden). Boken skulle definitivt även göra sig bättre som en längre bok, med mer förklaringar och utläggningar. Den är trots detta intressant, och binder ihop idéer med den teknologi som finns i dagens samhälle. Inte som ett hinder, utan som en bärare för förändring och nyskapande. Naturen, både vår egen och allt runt omkring oss, kan och borde förändras för att skapa en mer jämställd värld:

Ultimately, every emancipatory abolitionism must incline towards the horizon of class abolitionism, since it is in capitalism where we encounter oppression in its transparent, denaturalized form; you’re not exploited or oppressed because you’re a wage labourer or poor; you are a labourer or poor because you are exploited. (s. 55)

Avslutningsvis bör även nämnas att den grafiska formgivningen i denna lilla bok är mycket tilltalande, så att bara bläddra igenom den är något av en njutning i sig.

Andreas Bergström (red.) och Lars Calmfors (red.), Framtidens arbetsförmedling / Stockholm : Fores, 2018, 341 s.

Hur står det till med den svenska Arbetsförmedlingen egentligen och vilka är de största utmaningarna för denna myndighet? Detta är två spörsmål som ur olika perspektiv stöts och blöts i antologin Framtidens arbetsförmedling.

I boken framgår det att den största prövningen för Arbetsförmedlingen och Sveriges ekonomi just nu är att se till att utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar får ett arbete. Jämsides med detta har många företag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det finns således ett visst glapp mellan arbetstagarna och arbetsgivarna som måste minskas.

Hur Arbetsförmedlingen skulle kunna arbeta för att komma till bukt med dessa problem är således vad de olika kapitlen i denna antologi handlar om.

Förutom redaktörerna Andreas Bergström och Lars Calmfors inledande kapitel består boken av sju delar, alla skrivna av olika författare med särskild bakgrund eller specialkunskap inom de områden de avhandlar. I boken finns det fyra områden som framhålls som särskilt centrala för att kunna förbättra Sveriges arbetsmarknadspolitiks effektivitet menar Bergström och Calmfors.

Till exempel behöver de olika programmen som drivs i Arbetsförmedlingens regi ses över för att bedöma om till exempel subventionerade anställningar och arbetsmarknadsutbildning är ett effektivt sätt att få ut folk i arbete. Dessutom måste även Arbetsförmedlingens interna arbete revideras för att se om de tar tillvara på medarbetarnas kompetens. Ett annat viktigt område som boken lyfter fram är hur olika gruppers etablering på arbetsmarknaden kan främjas på bästa sätt. I boken diskuteras även huruvida Arbetsförmedlingen skall finnas kvar i den form och regi som den är nu. Allianspartierna vill lägga ner denna myndighet om de kommer till makten. Likt många andra länder vill de outsourca arbetsförmedlingstjänsterna till privata aktörer medan en reformerad myndighet tar över Arbetsförmedlingens myndighetsutövning.

I dagens politiks klimat är en bok om arbetsförmedling högaktuell. Det är ett stort ansvar för de politiker som sitter vid makten att detta åliggande förvaltas väl. Denna bok kan således bidra med viktiga perspektiv till den ständigt aktuella frågan om arbetslösheten i Sverige och hur vi på bästa sätt skall kunna motverka den.

Gunilla Carlstedt & Annika Forssén, Arbete för livet : kvinnor berättar om svenskt 1900-tal / Stockholm : Carlssons, 2018, 272 s.

I boken Arbete för livet får vi följa tjugo sverigebosatta kvinnors hela livsöden. Författarna och läkarna Gunilla Carlstedt och Annika Forssén har använt sig av djupintervjuer för att fånga dessa kvinnors minnen och erfarenheter. Kvinnorna som intervjuas kommer från olika samhällsklasser och geografiska områden. Genom dessa demografiska skillnader har författarna kunnat måla upp en levande bild av hur kvinnors uppväxt, hälsa, arbetsliv och hemförhållanden kunde se ut för kvinnor i ett 1900-talets Sverige där kvinnors rättigheter, villkor och möjligheter i samhället sakta började förändras.

Gemensamt för de olika kvinnoöden vi får följa i boken är dock att oavsett var kvinnorna bodde eller vilken social- eller ekonomisk status de hade så var deras handlingsutrymme i både hemmet och samhället begränsat på grund av deras kön.

Kvinnorna hade dessutom mycket dåliga kunskaper om den kvinnliga anatomin vilket ofta innebar att kvinnorna både led av stor ohälsa samt upplevde en stor skamkänsla kring sitt kön, sin kropp och dess funktioner. Detta var något som bokens två författare själva har sett prov på under sin läkargärning.

Den medicinska vården prioriterar inte kvinnor eller de åkommor och problem som kan drabba den kvinnliga kroppen. Det saknades upplysningar till kvinnor och de symtom som kvinnor beskrev togs inte på allvar eller förklarades bort som exempelvis något hormonrelaterat eller något som är “naturligt” för kvinnor. Detta har lett till att många kvinnor blivit felbehandlade och således inte fått den vård de behövde, menar författarna.

De tror även att en bidragande orsak till vårdens brister rörande kvinnor kan ha sin grund i samhällets okunskap kring kvinnors situation i vardagen samt omfattningen av kvinnors arbete i både hemmet och utanför. Till exempel menar författarna att den tunga bördan av obetalt arbete i hemmet samt barnafödande är något som osynliggjorts i samhället och således inte i tillräcklig utsträckning tagits i beaktande av instanser som vården. Denna högst relevanta bok bidrar till kunskapen om både folkhälsan och kvinnors tillvaro och livsvillkor.

The post Boktips januari 2019 appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Lecture by Hélène Thiollet

Events, IISH, Amsterdam - Thu, 2019-01-24 12:12

Anatomy of change in an oil-monarchy. Immigration, reforms and social transformation in Saudi Arabia (1991-2018)

Abstract:

CfP: Revolutionary Left in Sub-Saharan Africa (1960s and 1970s)

Social and Labour History News - Wed, 2019-01-23 10:08

CALL FOR CONTRIBUTIONS

Revolutionary Left in Sub-Saharan Africa (1960s and1970s) - a political and social history to be written

 

SUBMISSION PROCEDURES AND TIMETABLE

Contributors are invited to e-mail a proposal in the form of an abstract (in English or in French) not exceeding 5,000 characters to: revleftafrica@rosalux.org by no later than 1 March 2019.

Socialism across the Iron Curtain: Socialist Parties in East and West and the Reconstruction of Europe after 1945

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 17:17

This innovative pan-European history of post-war socialism challenges the East-West paradigm that still dominates accounts of post-war Europe. Jan De Graaf offers a comparative study of the ways in which the French, Italian and Polish socialist parties and the Czechoslovakian Social Democratic Party dealt with the problems of socio-economic and political reconstruction. 

La CFDT et la défense des libertés syndicales et démocratiques en Europe et en Amérique latine

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 14:50

Groupe de travail sur l’histoire de la politique internationale de la CFTC-CFDT (1945-2004)

Séminaire du mercredi 23 janvier 2019

Salle du BN, 4 boulevard de la Villette

La CFDT et la défense des libertés syndicales et démocratiques en Europe et en Amérique latine

9h : Accueil (mezzanine)

9h15 : Introduction des travaux de la journée par Yvan Ricordeau

9h30-12h30 : Défense des libertés syndicales et démocratiques en Europe

CfP: Revolutions and Transformations in Global Perspective, 1989-2019

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 11:08

What is the relationship between the global caesura of “1989” and the many political, economic, social and cultural transformations that have taken place across the world during the last 30 years? This is the key question that the international conference on “Revolutions and Transformations in Global Perspective, 1989-2019” will seek to address. It will be held from 12-16 June 2019, in the thirtieth year since 1989, at Leipzig University.

In Search of the Global Labour Market: Actors, Structures and Policies

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 11:05

From October 2017 until July 2018, the fellows of the research group “In Search of the Global Labour Market” have been living and working at ZiF to examine the question of whether there is a global labour market at all and how it should be analysed from a theoretical and empirical perspective.

CfP: 13th European Social Science History Conference. Oral History and Life Stories Network

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 10:40

The Oral History and Life Stories Network brings together oral history and life story researchers and practitioners who explore memory, narrative and history.

In recent decades oral history has stabilized its’ place in and beyond academia to the point, that it has been questioned if oral history has lost its radical roots? Also, the rise of the Internet and social media demands that we reflect on our work according to methodological questions and maybe new challenges in that context. Do the voiceless still need us to give them voice?

CfP: 13th European Social Science History Conference. Women and Gender Network: Doing Gender in Historical Perspective: Theory and Practice

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 10:36

CFP 13th European Social Science History Conference

18 – 21 March, 2020

Women and Gender Network

DOING GENDER IN HISTORICAL PERSPECTIVE: THEORY AND PRACTICE

The ESSHC Women and Gender network invites proposals for individual papers and sessions (3-4 speakers, a chair and a commentator) focussing on interconnections between practice and theory in applying gender-sensitive historical analysis. We would like to discuss the following questions during our forthcoming conference:

CfP: International Conference on War and Social Movements

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 10:25

Movements for social change have often preceded or immediately followed periods of warfare. The temporal proximity of social movements and warfare raises several interesting questions. Among others, in what ways have movements for social change been linked to periods of violent conflict? How might war contribute to the expansion or limitation of rights for marginalized and oppressed groups? How does warfare shape the attitudes and strategies of social activists in local, transnational, and global contexts?

CfA: Agnese N. Haury Fellowships and Travel Grants (2019-2020)

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 09:52

New York University's Center for the United States and the Cold War announces the Agnese N. Haury fellowships and travel grants for 2019-2020.

CfP: Le mouvement des associations de travailleurs au XIXe siècle

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 09:47

« Dès lendemain de la bataille, hommes et femmes, tous avaient à la bouche ce mot d’association, symbole de salut, qui semblait avoir en soi quelque vertu mystique. On criait « Association, association » comme jadis les vilains criaient : « Commune ! » et les Croisés « Dieu le veut ! » (Lettre de Pauline Roland à Guépin, 10 mai 1850)

 

CfP: Migration and the European City. Social and Cultural Perspectives from Early Modernity to the Present

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 09:41

MIGRATION AND THE EUROPEAN CITY. Social and Cultural Perspectives from Early Modernity to the Present

Italian-German Historical Institute – Trent / Italy, 18 –20 September 2019

Scientific Committee: Christoph Cornelissen (Frankfurt-Trent), Beat Kümin (Warwick), Massimo Rospocher (Trent)

Quelles données pour quelle recherche?

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 09:37

Lieu: EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris – amphithéâtre François Furet

“Simonetta Ortaggi” award for outstanding PhD dissertations in the field of Labour History

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-21 09:22

SISLav and Istoreco Livorno are inviting applications to the second edition of the “Simonetta Ortaggi” award for outstanding PhD dissertations in the field of Labour History. Simonetta Ortaggi (1944-1999) was a historian and researcher, author of some of the most important contributions to Italian Labour History.

Boekpresentatie Jacques J. Giele, Verzameld Werk V

Events, IISH, Amsterdam - Thu, 2019-01-17 21:48

Jacques J. Giele Arbeidersbestaan. Deel V van de verzamelde werken van Jacques J. Giele. Utrecht, Kelderuitgeverij, 2019. geïll. 206 blz. €17,50.
Vrijdag 1 februari 2019, aanvang 15:30 uur op het IISG.

U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. Wel graag aanmelden bij de uitgever, Kelderuitgeverij. 

The Rosa Luxemburg & Karl Liebknecht papers

News, IISH, Amsterdam - Tue, 2019-01-15 16:41

Rosa Luxemburg & Karl Liebknecht - commemorating 100 years

Talking to Manuel Tabuenca Gutiérrez (Barcelona, 1924)

News, IISH, Amsterdam - Tue, 2019-01-15 15:59

by Almudena Rubio

Manuel Tabuenca Gutierrez is the son of CNT member Manuel Tabuenca Peña (Zaragoza, 1913- Mexico 1980). He was just 12 years old when the social revolution erupted in Barcelona in 1936. Now, at 94, he found the force to leave Mexico, where he lives, and travel to Amsterdam, together with his two daughters, Socorro and Rosa María. He came looking for information about his father among the CNT-FAI records deposited at the International Institute of Social History. 

CfP: Situazioni del lavoro e mobilitazioni operaie nel Mediterraneo

Social and Labour History News - Mon, 2019-01-14 15:21

Confluences Méditerranée
http://iremmo.org/confluences-mediterranee/


Proposta di numero tematico:
“Situazioni del lavoro e mobilitazioni operaie nel Mediterraneo”
Coord. Amin Allal, Elisabeth Longuenesse, Michele Scala

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator