Neddragningar på ARAB

Statement about the Swedish Arbark (in Swedish and English)

***ENGLISH BELOW***

https://www.arbark.se/sv/2020/01/neddragningar-pa-arab/

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) har dragits med ekonomiska problem. Under 2020 kommer vi att fortsätta ordna, förteckna och tillgängliggöra arkiv- och biblioteksmaterial.  

– Underskottet för 2019 beräknas bli cirka 2 miljoner kronor. För att kunna fortsätta utveckla kommer vi nu att fokusera på områden där vi kan möta framtiden inom vår verksamhet, säger Per Holmström, ordförande i ARABs styrelse

Personalstyrkan måste anpassas till den ekonomi vi har. Fem av ARABs sammanlagt 22 anställda kommer under våren att få lämna och två tjänster kommer inte att återbesättas när de som i dag innehar tjänsterna går i pension. 

Biblioteksbeståndet kommer inte att utvidgas med nyförvärv men vi tar fortsatt emot tryckt material från våra organisationer. Bokutlåningen på ARAB är oförändrad och det går fortsatt att göra fjärrlån från alla Sveriges bibliotek.

– Genom den här åtgärden vill vi skapa utrymme för att fortsätta utveckla och anpassa ARAB till dagens krav och digitala utmaning, säger Per Holmström. 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har en längre tid dragits med ekonomiska bekymmer samtidigt som priser och lönekostnader har stigit. Vi behöver nu anpassa verksamheten utifrån de förutsättningar vi har. Likväl som Riksarkivet med flera arkiv har vi samma utmaning att finansiera mottagande, bevarande och tillgängliggörandet av digitalt material.  

– Det är ett smärtsamt besked att behöva ge men det är nödvändigt om vi ska lyckas rädda ARABs verksamhet och de unika samlingarna, säger Per Holmström. 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är öppet för alla och vänder sig till såväl allmänheten  som arbetarrörelsen, journalister, släktforskare, studenter och vetenskapliga forskare. Det är världens idag äldsta arbetarrörelserkiv.

 

ENGLISH

The labor movement's archives and libraries (ARAB) have been hit with financial problems. In 2020, we will continue to organize, list and make available archival and library material.

- The 2019 deficit is estimated to be around SEK 2 million. In order to continue to develop, we will now focus on areas where we can meet the future in our operations, says Per Holmström, Chairman of ARAB's Board of Directors

The workforce must be adapted to the economy we have. Five of ARAB's total of 22 employees will be allowed to leave during the spring and two posts will not be reimbursed when those who currently hold the services retire.

The library portfolio will not be expanded with new acquisitions, but we will continue to receive printed material from our organizations. Book lending at ARAB is unchanged and it is still possible to make mortgage loans from all of Sweden's libraries.

- Through this measure, we want to create space to continue to develop and adapt ARAB to today's requirements and digital challenge, says Per Holmström.

The labor movement's archives and libraries have for a long time been plagued with financial concerns, while prices and labor costs have risen. We now need to adapt our business based on the conditions we have. As well as the National Archives with several archives, we have the same challenge to finance the receipt, preservation and availability of digital material.

- It is a painful message to give, but it is necessary if we are to succeed in saving ARAB's operations and the unique collections, says Per Holmström.

The labor movement's archives and libraries are open to all and are aimed at the public as well as the labor movement, journalists, genealogists, students and scientific researchers. It is the world's oldest labor movement record today.

Posted: 
27/01/2020