Interview mit Pieter J. Troelstra, veröffentlicht in Het Volk, 20. April 1917

P/01f
Het Volk 20. April 1917, S. 1f.1

Auszug

Het Internationaal Socialistisch Bureau naar Stockholm. Een interview met Troelstra.2

   Het bericht van het besluit der Hollandsche delegatie in het Uitvoerend Komitee van het Internationaal Socialistisch Bureau, om naar Stockholm te reizen, en te pogen, daar een konferentie bijeen te roepen van de socialisten uit alle oorlogvoerende landen,3 heeft onmiddelijk aanleiding gegeven tot allerlei onderstellingen en verzinsels, van vleien en min vleiende aard. Het scheen ons niet overbodig, een nadere toelichting te publiceeren tot deze daad; wij hebben ons tot Troelstra gewend, en hebben nog voor zijn vertrek4 een onderhoud met hem gehad, waarvan wij hieronder een overzicht laten volgen.

[...]5

   Zelfstandig optreden der Hollandsche delegatie

   Laat mij beginnen met erop te wijzen, zeide Troelstra, dat het besluit tot onze reis en tot het bijeenroepen eener konferentie is genomen zonder overleg met de Belgische leden van het Uitvoerend Komitee. Gij herinnert u, dat het U. K. tot den oorlog bestond uit de Belgische delegatie in het Internationaal Bureau; en dat deze leden, tegelijk met de verplaatsing van het Bureau naar Den Haag, zich de Hollandsche delegatie als leden van het U. K. hebben toegevoegd. Welnu, de Hollandsche delegatie kon niet alleen op dit oogenblik met de Belgische geen overleg plegen, maar zij achtte het ook beter, dat zij zelf, op eigen verantwoordelijkheid, tot dezen stap besloot. Later zal zij natuurlijk tegenover de Internationale zich daarover moeten rechtvaardigen.6

   Wat was de toestand? Totnogtoe heeft het U. K. de uiterste reserve in acht genomen, en gepoogd, voor een bijeenkomst van het geheele Interationaal Bureau de medewerking te krijgen, o.a. van Vandervelde, den voorzitter, en van de meerderheid der Fransche partij. Dit is niet gelukt. Bij herhaling heeft de Fransche meerderheid, hoe sterk ook de minderheid was, haar medewerking geweigerd; de redevoering van Vandervelde in Trocadéro over de Russische revolutie, de begroetingen, van Engelsche en van Fransche zijde gezonden aan de Russische arbeiders, hebben oopnieuw de "jusqu'au bout"-politiek, de politiek van oorlog tot de overwinning, bevestigd.7

   Konden wij ons tot voor enkele weken laten aanleunen, dat elke poging om tot een daad te komen, afstuitte op een kleine meerderheid van de Fransche partij, - in een tijd waarin niet zoo heel veel te verliezen is kan men zich dat getroosten - wij meenden thans zelvstandig te moeten optreden. Wij zien allerlei pogingen van socialistische partijen uit verschillende oorlogvoerende landen, om met de Russische arbeiders in kontakt te komen. Het Uitvoerend Komitee mag dit niet aanzien als een dood ding; het moet er bij zijn. Het moet eenig initiatief nemen bij dezen strijd om "den Rus". Wij begroeten die pogingen, omdat zij ons kunnen steunen in ons streven, om alle partijen weder bijeen te brengen.

   Het doel

   Wij zijn begonnen, zeer in het algemeen onze eigen opvatting vast te stellen. Wij achtten het wenschelijk, dat de leden van det U. K. bij hun besprekingen met buitenlandsche partijgenooten zekere richtlijnen zouden hebben. Ik zelf was uitgenoodigd door het Duitsche Partijbestuur, om met hen en eenige Oostenrijksche partijgenooten te Berlijn samen te komen, en stelde er prijs op, vooraf omtrent verschillende punten de meening van de andere leden van het U. K. te kennen.8 De opvattingen door hen gekoesterd, kan ik onderschrijven; zij zullen in het algemeen ons handelen in deze zaken bepalen.

   Verder was het ook van belang, dat men zoowat weet, wat men aan ons heeft, althans in hoofdzaak, nu wij ons op het plan der gebeurtenissen gaan bewegen.

   Wij hebben bij het innemen van ons standpunt niet gezocht naar algemeene theoretische beschouwingen, maar gepoogd, zooveel mogelijk ons aan te sluiten bij uitingen van veraantwoordelijke regeeringspersonen. Ik doel met name op Kerenski en Wilson. Daarmee zeg ik niet, dat wij onderschrijven al wat zij hebben gesproken of geschreven; maar dat wij, om te komen tot een vrede gelijk wij dien willen, de beste kansen kiezen als wij gaan in hun richting. Wat Kerenski betreft, heb ik in de eerste plaats op het oog het telegram dat hij gezonden aan Guesde. Het luidt:

   "Wij juichen de heldhaftige pogingen toe van het republikeinsche en demokratische Frankrijk voor de bevrijding van zijn grondgebied en zijn eensgezindhheid met het besluit om den oorlog voort te zetten tot een einde, dat de demokratie en het socialisme waardig is. Het staat vast, dat de internationale solidaritet der arbeidende klassen het reaktionaire en brutale imperialisme zal overwinnen en een vrede in de wereld zal stichten, waardoor alle menschen in staat zullen zijn hun gaven en talenten te ontwikkelen".9

   Kerenski legt er dus den nadruk op, dat een eventueele voortzetting van den oorlog moet gemotiveerd zijn door het belang van de demokratie en het socialisme. Hij wil geen oorlog ten behoevde van imperialistische doeleinden; hij heeft zich dan ook uitgesprochen niet voor de verovering van Konstantinopel door Rusland, maar voor internationalisatie van de Dardanellen. Hij wil voor Rusland de mogelijkheid scheppen, om zonder gebiedsuitbreiding te komen tot ekonomische expansie.

   Dit is een van de grootste vraagstukken in dezen wereldstrijd: hoe te komen tot vreedzame ekonomische expansie. Kerenski past bij zijn oplossing van de Dardanellenkwestie een beginsel toe, dat voor de toekomst voor dit groote vraagstuk in zijn geheel de oplossing moet brengen. Op de vragen, mij in December gesteld door den heer Lochner, den sekretaris der Ford-expeditie, naar aanleiding van het vredes-aangebod der centralen,10 heb ik van het beginsel het volgende gezegd:

   "De beste grondslag voor een duurzamen vrede zou een bond van Europeesche staten zijn met het doel de vrije ontwikkeling van alle landen te waarborgen, vooral op het gebied van het vrije verkeer, de handelsvrijheid, der vrijheid der zee, de vrije beschikking voor alle staten over de groote zeehavens en de internationale transportwegen. In plaats van toltarieven, een verdrag aangaaende den wederkeeringen ruil van produkten, kortom een stetselmatige internationale organisatie van de exportindustrieën. Zulk een organisatie zou de vorming van vijandelijke verbonden uitschakelen en tot algemeene vermindering der bewapeningen leiden. Slechts op dezen ekonomischen grondslag zal een internationale rechtsorde waarde en een verzekerd bestaan hebben".

   [...]11

   Van de zijde van een minister uit een der oorlogvoerende landen wordt thans dit zelfde beginsel uitgesproken, vervolgde Troelstra, en bij een konkreet vraagstuk, dat der Dardanellen, in toepassing gebracht. Dit schijnt mij nog al belangrijk! En bij Wilson vind gij dit denkbeeld terug.

[...]12

    "Ik zou het voor aangenomen, indien ik zou mogen wagen één voorbeld te noemen, dat overal de staatslieden het er over eens zijn, dat er een vereenigd, onafhankelijk en autonoom Polen behoort te zijn, en dat voortaan de onschendbare vrijheid van leven, eeredienst en van industrieele en maatschappelijke ontwikkeling behooren te worden toegekend aan alle volken, die geleefd hebben onder de macht van regeeringen, die een geloof en een (regeerings-) doel aanhangen, dat vijandig is aan het hunne".13

   "Hier hebt gij den eisch voor de vrijheid der volken op nationaal, godsdienstig, industrieel en sociaal gebied. En Wilson zegt:

   "Zoover het praktisch uitvoorbar is, moet bovendien ieder groot volk, dat thans streeft naar een volle ontplooiïng van zijn hulpmiddelen en krachten, een direkten uitweg naar de groote zeewegen krijgen. Waar dit niet kan worden verkregen door afstand van gebied, kan het ongetwijfeld worden bereikt door de neutralisatie van de rechten van direkte verkeer onder de algemeene garantie, die den vrede zelf zal verzekeren. Wanneer er een behoorlijke regelingskommissie is, behoeft geen natie te worden uitgesloten van de open paden van den wereldhandel.

   "En de zeewegen moeten, evengoed volgens de wet als in werkelijkheid, vrij zijn.

   "De vrijheid van de zee is het sina qua non van vrede, gelijkheid en samenwerking".14

   Hier sluiten Wilson en Kerenski onmiddelijk aan elkander aan. Dan legt de Amerikaansche president nog den nadruk op de beperking van de marine-wapeningen, van de legers en van alle programma's van militaire voorbereiding; - dit alles ligt in de lijn der besluiten van het Internationaal Socialistisch Kongres ten Kopenhagen;15 en het wordt nu als praktisch doel gesteld door regeeringspersonen van in den oorlog betrokken landen. Het is dus nu geen tijd meer voor ons om stil te zitten; wij moeten nu pogen, onze beginseln tot verwezenlijking te brengen.

   Een afzonderlijke vrede?

   - Gij gaat dus niet naar Stockholm, om een afzonderlijken vrede tusschen Duitschland en Russland in de hand te werken, vroegen wij, gedachtig aan het boos vermoeden dat al hier en daar was geuit.

   - Natuurlijk, was het antwoord, gaan wij niet met die bedoeling.16 Ik herhaal: wij gaan, om de pogingen van verschillende socialistische partijen, om in kontakt te komen met de Russische arbeides, te benutten om te geraken tot overleg tusschen de socialistische partijen van alle landen. Wij willen te midden van de geïsoleerde en nationale strevingen juist het internationale element vertegenwoordigen. Ons streven is dus gericht op een vrede tusschen alle oorlogvoerende naties, en wel een vrede, zooveel mogelijk in overeenstemming met onze beginseln, op een zoo duurzame mogelijken vrede. De vraag, hoe men tot zulk een vrede zal komen, zal alleen worden beantwoord door de feiten [...]17

   Een eventueele afzonderlijke vrede zou door ons slechts kunnen worden toegejuicht, voorzoover hij het door omstandigheden geboden middel zou zijn om te komen tot een algemeen vrede. Een afzonderlijke vrede tusschen Rusland en Duitschland, die den grondslag zou leggen tot een nieuwe permanenten toestand van tegenstrijdige bondgenooten in Europa, zou in lijnrechte tegenstelling zijn tot ons geheele internationale streven, tot allen, die de demokratie en een duurzamen vrede verlangen.

   [...]18

   De samenstelling der konferentie

   Troelstra vervolgde:

   Men moet eenigszins weten wat men aan ons heeft, zeide ik. Dit geldt met name ook voor onze uitspraak omtrent de wenschelijkheid, de meerderheden en de minderheden van alle betrokken partijen uit te noodigen. De meerderheid van den éénen kant zal het allicht eens zijn met de minderheid van den anderen; door allen uit te noodigen, doen wij geen der partijen onrecht. Maar bovendien: van een socialistische konferentie voor den vrede zou niets terecht komen, indien alleen de partijen aanwezig waren, die eigenlijk hun regeering vertegenwoordigen. De minderheden van de verschillende landen moeten niet alleen de brug vormen om de partijen der oorlogvoerende landen in hun geheel tot elkander te brengen, maar, afgezien van Italië, vertegenwoordigen zij ook uit den aard der zaak het meest het internationale element. Door hun uitsluiting zou een konferentie aan bereidheid tot internationaal overleg ontzaglijk veel verliezen.

   De groote vraag zal natuurlijk zijn, of de regeeringen der verschillende landen aan de vertegenwoordigers der anti-gouvernementeele minderheden zullen vergunnen, naar de konferentie te reisen.

   Wij beleggen niet een algemeene zitting van het Bureau, maar schrijven zelfstandig een konferentie uit onder de voorwaarden, die het meest geschikt zijn om ons doel: het ofenen van den grootst mogelijken socialistischen invloed op het tijdstip en op de voorwaarden van den vrede, te waarborgen.

   [...]

   Succes?

   - Stelt gij 'n succes van uw poging voor?

   - Ik kan dat niet met beslistheid beantwoorden. De mogelijkheid is er, anders waren wij de zaak niet begonnen. De oorlogstoestand heeft, zoowel op militair als op politiek gebied, nimmer het hoogtepunt van dit oogenblik bereikt; maar van het vredespogen geldt hetzelfde; de Russische revolutie trouwens heeft weer nieuwe perspektieven voor het to stand komen van den vrede geopend. Tegenover den afzonderlijke vrede, dien de tsaar wilde sluiten, staat thans het uitzicht op een socialistischen vrede: de voorloopige regeering, die sterk onder den invloed der arbeiderklasse staat, heeft reeds haar annexatie-plannen moeten opgeven.19

   Maar succes of geen succes, dit is het psychologisch moment voor de tweede Internationale, om zich te laden gelden. Wij zijn het eenige lichaam, dat nog steeds zich kan noemen een centrale organisatie van één groote wereldpartij; die organisatie moet op dit oogenblik staan, zoo niet in, dan toch zoo dicht mogelijk bij het brandpunt van het streven naar den vrede.

   Wil de te houden konferentie haar doel zoo goed mogelijk bereiken, dan zal zij haar hoofdgewicht niet moeten leggen op de nationale kwestie; dat zijn de kwesties tusschen de socialisten in elk land onderling, tussschen de socialisten en hun regeering, en tusschen de nationaliteiten van hetzelfde land. Ik zal niet zeggen dat die kwesties kunnen worden genegeerd: integendeel. Maar bij haar behandeling zal een zekere matiging moeten worden betracht.

   Hetzelde geldt naar mijne meening voor de zoogenaamde schuldvraag. Zonder twijfel zal een "Auseinandersetzung" daarover niet kunnen uitblijven; maar een konferentie, die zich feitelijk grootendeels zou verliezen in rekriminaties over gedane zaken, zou de Internationale niet tot nieuw leven roepen, maar haar tot onvruchtbaarheid en machteloosheid doemen. Zonder zelfbeherrsching en politiek beleid zal deze konferentie haar doel niet kunnen bereiken. Maar met deze beide zal zij, dunkt mij, hoe ook haar direkte uitslag zij, het begin van een nieuwe opleving zijn van internationale samenwerking, van hernieuwden invloed van het proletariaat op de wereldgeschiedenis.

   [...]20

Übersetzung

Das Internationale Sozialistische Büro nach Stockholm. Ein Interview mit Troelstra.

   Der Bericht über den Beschluß der holländischen Delegation im Exekutivkomitee des Internationalen Sozialistischen Büros, nach Stockholm zu gehen, und zu versuchen, dort eine Konferenz der Sozialisten aus allen kriegführenden Ländern einzuberufen, hat sofort zu allerlei Unterstellungen und Erdichtetem, hoffnungsvollenen und weniger schmeichelhaften Charakters, Anlaß gegeben. Es schien uns nicht überflüssig zu sein, nähere Erläuterungen zu dieser Aktion zu veröffentlichen. Wir haben uns an Troelstra gewandt und noch vor seiner Abreise ein Gespräch mit ihm geführt, das in der Übersicht unten folgt.

   |...]

   Selbständiges Auftreten der holländischen Delegation

   Lassen Sie mich beginnen, sagte Troelstra, darauf zu hinzuweisen, daß der Beschluß zu unserer Reise und der Einberufung einer Konferenz ohne Absprache mit den belgischen Mitgliedern des Exekutivkomitees erfolgt ist. Sie erinnern sich, daß die Exekutive bis zum Kriegsausbruch aus der belgischen Delegation im ISB bestand und daß diese sich im Zusammnhang mit der Verlegung des Büros nach Den Haag die holländische Delegation als Mitglieder der Exekutive kooptiert hat. Nun, die holländische Delegation konnte nur in diesem Augenblick mit der belgischen keine Beratung abhalten, weshalb sie es auch für besser hielt, selbst, in eigener Verantworung, diesen Schritt zu tun. Später wird sie sich natürlich vor der Internationale dafür rechtfertigen.

   Wie sah die Lage aus? Bis jetzt hat das Exekutivkomitee äußerst vorsichtig gehandelt und sich bemüht, die Unterstützung u.a. von Vandervelde, dem Vorsitzenden, und von der französichen Partei für eine Zusammenkunft des gesamten ISB zu bekommen. Dies ist nicht gelungen. Wiederholt hat die französiche Mehrheitspartei, wie stark auch die Minderheit sei, ihre Mitarbeit verweigert. Die Rede von Vandervelde über die russische Revolution im Trocadéro sowie die von englischer und französischer Seite an die russischen Arbeiter gesandten Grüße haben erneut die Politik des jusqu'au bout, die Politik, den Krieg bis zum siegreichen Ende zu führen, bestätigt.

   Konnten wir uns bis vor einigen Wochen darauf beziehen, daß jede Forderung nach einer Tat an einer kleinen Mehrheit der französichen Partei scheitern werde - in einer Zeit, in der nicht so gänzlich viel zu verlieren war, kann man sich trösten -, so waren wir der Meinung, selbständig handeln zu müssen. Wir sehen die verschiedenen Versuche der sozialistischen Parteien der kriegführenden Länder, mit den russischen Arbeitern in Verbindung zu treten. Das Exekutivkomitee darf das nicht außer Acht lassen, sondern muß sich daran beteiligen. Es muß nur die Initiative ergreifen in diesem Kampf um "die Russen". Wir begrüßen die Versuche, weil sie uns in unserem Bestreben, alle Parteien wieder zusammenzubringen, unterstützen können.

   Das Ziel

   Wir haben damit begonnen, ganz allgemein uns eine eigene Meinung zu bilden. Wir halten es für wünschenswert, daß die Mitglieder des Exekutivkomitees für ihre Beratungen mit ausländischen Parteigenossen bestimmte Richtlinien haben. Ich selbst bin vom deutschen Parteivorstand eingeladen worden, um mit ihm und einigen Österreichern in Berlin zusammenzukommen, und habe Wert darauf gelegt, zuvor die Meinung der anderen Mitglieder des Exekutivkomitees zu verschiedenen Punkten zu erfahren. Die von ihnen vertreten Auffassungen kann ich unterschreiben; sie werden im allgemeinen unser Handeln in dieser Sache bestimmen.

   Weiter war es auch von Belang, daß man ungefähr weiß, wenigstens in Grundzügen, wie wir dastehen, jetzt wo wir uns dem Plan der Geschehnisse zuwenden.

   Wir haben bei unserer Stellungnahme nicht nach allgemeinen theoretischen Überlegungen gesucht, sondern versucht, uns soweit wie möglich an Äußerungen von verantwortlichen Regierungsmitgliedern anzuschließen. Ich meine besonders Kerenskij und Wilson. Damit will ich nicht sagen, daß wir alles, was sie gesagt und geschrieben haben, unterschreiben, aber daß wir die besten Möglichkeiten haben, um zu einem Frieden in unserem Sinne zu kommen, wenn wir in ihre Richtung gehen. In Bezug auf Kerenskij denke ich in erster Linie an sein Telegramm an Guesde. Es lautet:

   "Wir begrüßen die heldenhaften Anstrengungen des republikanischen und demokratischen Frankreich zur Befreiung seines Landes und seiner Einhelligkeit mit dem Beschluß, den Krieg bis zu einem Frieden fortzusetzen, der der Demokratie und des Sozialismus würdig ist. Es steht fest, daß die internationale Solidarität der Arbeiterklasse den reaktionären und brutalen Imperialismus überwinden und einen Frieden in der Welt stiften wird, der es allen Menschen ermöglicht ihre Gaben und Talente zu entwickeln".

   Kerenskij stellt also nachdrücklich fest, das eine eventuelle Fortsetzung des Krieges durch die Belange der Demokratie und des Sozialismus motiviert sein müsse. Er will keinen Krieg mit imperialistischen Zielsetzungen. So hat er sich auch nicht für die Eroberung von Konstantinopel durch Rußland ausgesprochen, sondern für eine Internationalisierung der Dardanellen. Er will für Rußland die Möglichkeiten schaffen, ohne Gebietserweiterung eine wirtschaftlichen Expansion zu erreichen.

   Das ist eines der größten Probleme in diesem weltweiten Kampf: wie können wir zu einem friedlichen wirtschaftlichen Aufschwung kommen. Kerenskij wendet mit seiner Lösung der Dardanellenfrage einen Grundsatz an, der die Lösung für die Zukunft dieser großen Frage insgesamt sein muß. Auf die Fragen, die mir Herr Lochner, der Sekretär der Ford-Expedition, anläßlich des Friedensangebots der Mittelmächte im Dezember gestellt hat, habe ich zu diesen Grundsätzen folgendes geantwortet:

   "Die beste Grundlage für einen dauerhaften Frieden ist ein Bund der europäischen Staaten, mit dem Ziel, die freie Entwicklung aller Länder zu verbürgen, vor allem im Bereich des freien Verkehrs, der Freiheit des Handels, der Freiheit der Meere, der freien Verfügung aller Staaten über die großen Seehäfen und die internationalen Transportwege. Statt Zolltarife einen Vertrag über den gegenseitigen Warenaustausch, kurz eine planmäßige internationale Organisation der Exportindustrie. Solch eine Organisation wird die Bildung feindlicher Allianzen ausschalten und zu einer allgemeinen Beschränkung der Rüstung führen. Nur auf dieser wirtschaftlichen Grundlage wird eine internationale Rechtsordnung Wert und einen gesicherten Bestand haben."

   [...]

   Ein Minister aus einem der kriegführenden Länder hat sich jetzt für die gleichen Grundsätze ausgesprochen, fährt Troelstra fort, und in einer konkreten Frage, der der Dardanellen, in Anwendung gebracht. Das scheint mir dann doch von Belang! Und bei Wilson finden Sie diese Ideen ebenfalls.

   [...]21

   Hier haben Sie die Forderung nach der Freiheit der Völker in nationaler, religiöser, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Und Wilson sagt:

   [...]22

   Hier schließen Wilson und Kerenskij unmittelbar aneinander an. Weiter betont der amerikanische Präsindent noch die Beschränkung der Bewaffnung zur See, der Heere und aller Programme militärischer Vorbereitungen. Dies alles liegt auf der Linie der Beschlüsse des internationalen Sozialistenkongresses von Kopenhagen, und wird von Regierungsmitglieder in Ländern, die im Krieg stehen, jetzt als praktisches Ziel angegeben. Wir haben demnach keine Zeit mehr, um still zu sitzen; wir müssen jetzt versuchen, unsere Prinzipien zu verwirklichen.

   Ein Sonderfrieden?

   - Gehen Sie also nicht nach Stockholm, um einen Sonderfrieden zwischen Deutschland und Rußland zu befördern, fragten wir und dachten an die bösen Vermutungen, die hier und da geäußert werden.

   - Natürlich, war die Antwort, gehen wir nicht dorthin mit diesem Ziel. Ich wiederhole: wir gehen, um die Versuche von verschiedenen sozialistischen Partein, mit den russischen Arbeitern in Verbindung zu kommen, zu nutzen, um Beratungen zwischen den sozialistischen Parteien aller Länder zu erreichen. Wir wollen mitten in den isolierten und nationalen Bestrebungen gerade das internationale Element vertreten. Unser Streben ist auf einen Frieden zwischen allen kriegführenden Nationen gerichtet, und zwar einen Frieden nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit unseren Prinzipien, einen Frieden so dauerhaft wie möglich. Die Frage, wie man solch einen Frieden erreichen kann, kann allein durch die Tatsachen beantwortet werden [...]

   Ein eventueller Sonderfrieden kann von uns nur gutgeheißen werden, wenn er das durch die Umstände gebotene Mittel wäre, um zu einem allgemeinen Frieden zu gelangen. Ein Sonderfrieden zwischen Rußland und Deutschland, der die Grundlagen für einen neuen permanenten Zustand von feindlichen Bundesgenossen in Europa legen würde, würde in direktem Gegensatz zu unseren gesamten internationalen Bestrebungen stehen, zu allen, die die Demokratie und einen dauerhaften Frieden wünschen.

   [...]

   Die Zusammensetzung der Konferenz

   Troelstra fährt fort:

   Man muß einigermaßen wissen, wie wir dastehen, sagte ich. Dies gilt besonders auch für unsere Stellungnahme, es sei wünschenswert, die Mehrheiten und die Minderheiten aller betroffenen Parteien einzuladen. Die Mehrheit von der einen Seite kann möglicherweise mit der Minderheit der anderen Seite übereinstimmen; durch die Einladung aller wird keiner Partei Unrecht getan. Aber außerdem: eine sozialistische Friedenskonferenz kann nichts erreichen, wenn nur die Parteien anwesend sind, die eigentlich ihre Regierungen vertreten. Die Minderheiten der verschiedenen Länder müssen nicht nur die Brücke bilden, um die Parteien der kriegführenden Länder insgesamt zueinander zu bringen, sondern sie repräsentieren, Italien ausgenommen, von der Sache her gesehen das internationalste Element. Durch ihren Ausschluß würde eine Konferenz ungeheuer viel an Bereitschaft zu einer internationalen Beratung verlieren.

   Die große Frage ist natürlich, ob die Regierungen der verschiedenen Länder den Vertretern der anti-gouvernementalen Minderheiten erlauben, zur Konferenz zu reisen.

   Wir setzen nicht eine allgemeine Sitzung des ISB an, schreiben aber selbständig eine Konferenz mit den für unser Ziel am geeignetsten Bedingungen aus: den größtmöglichen sozialistischen Einfluß auf den Zeitpunkt und die Bedingungen des Friedens zu gewährleisten.

   [...]

   Erfolg?

   - Sehen Sie einen Erfolg Ihres Versuchs voraus?

   - Ich kann darauf nicht mit Bestimmtheit antworten. Die Möglichkeit eines Erfolgs ist gegeben, sonst hätten wir die Sache nicht angepackt. Der Kriegslage hat sowohl in militärischer als auch politischer Hinsicht derzeit einen Höhepunkt wie nie zuvor erreicht, aber das gleiche gilt für die Friedensbemühungen. Die russische Revolution hat tatsächlich neue Perspektiven für das Zustandekommen eines Friedens eröffnet. Statt Sonderfrieden, den der Zar schließen wollte, steht jetzt die Aussicht auf einen sozialistischen Frieden: die Provisorische Regierung, die stark unter dem Einfluß der Arbeiterklasse steht, hat schon ihre Annexionspläne aufgegeben.

    Aber Erfolg oder Mißrfolg, für die Zweite Internationale ist jetzt der psychologische Augenblick gekommen, um sich Geltung zu verschaffen. Wir sind die einzige Organisation, die sich nach wie vor als zentrale Organisation einer großen Weltpartei bezeichnen kann. Diese Organsation muß in diesem Augenblick wenn nicht im, so doch so nahe wie möglich am Brennpunkt des Strebens nach dem Frieden stehen.

   Will die abzuhaltende Konferenz ihr Ziel so gut wie möglich erreichen, dann soll sie ihr Hauptgewicht nicht auf die nationale Frage legen. Das sind Fragen für die Sozialisten in jedem Land untereinander, zwischen den Sozialisten und ihrer Regierung und zwischen den Nationalitäten im gleichen Land. Ich sage nicht, daß diese Fragen verneint werden sollen: im Gegenteil. Aber bei ihrer Behandlung muß eine gewisse Mäßigung beobachtet werden.

   Das gleiche gilt meiner Meinung nach für die sog. Schuldfrage. Zweifellos wird eine Auseinandersetzung darüber nicht unterbleiben können, aber eine Konferenz, die sich tatsächlich größtenteils mit Vorwürfen über das, was getan worden ist, befaßt, wird die Internationale nicht zu neuem Leben erwecken, sondern zur Unfruchtbarkeit und Machtlosigkeit verurteilen. Ohne Selbstbeherrschung und politische Umsicht wird diese Konferenz ihr Ziel nicht erreichen können. Aber mit diesen beiden Tugenden wird sie, so scheint mir, wie auch immer ihr direkter Erfolg sei, den Anfang eines erneuten Auflebens der internationalen Zusammenarbeit bilden, von erneutem Einfluß des Proletariats auf die Weltgeschichte.

   [...]

Anmerkungen

1   Ausschnitt in IISG, NL Troelstra, 435, auch 848; abgedruckt u.a. in Frankfurter Zeitung, Abendblatt, 21.4.1917, S. 1-2, und Internationale Korrespondenz (IK) Nr. 7, 27.4.1917, S. 45-47; Auszüge schwed Social-Demokraten 23.4.1917, S. 4, u. 30.4., S. 7; auszugsweise in Troelstra 1931, S. 115f.

2   In der Vorlage fettgedruckt, wie die folgenden Zwischenüberschriften auch. Die Kursivierungen im Text entsprechen dagegen Sperrung in der Vorlage.

3   Siehe Dok. Nr. P/01a-d.

4   Troelstra reiste am 19.4.1917 nach Berlin auf dem Weg nach Stockholm.

5   Troelstra erklärte, daß er bisher Interviews abgelehnt habe, weil es nicht sinnvoll sei, daß sich die verschiedenen Mitglieder der ISB-Exekutive ständig äußerten. Aber er verstehe, daß die Presse nicht aufgeben werde, und deshalb wolle er Het Volk nähere Informationen zukommen lassen. Er gebe aber nicht in jedem Punkt, "mit jedem Wort, jeder Äußerung" ("in elke woord, in elke uiting") die Meinung aller Exekutivkomiteemitglieder wieder, spreche aber "im allgemeinen in ihrem Sinne" ("in het algemeen de geest ervan").

6   Vgl. Dok. Nr. P/01a, Anm. 4.

7   Zu den Stellungnahmen zur russischen Revolution siehe den vorbereiteten Korrespondenzteil 1917. Vanderveldes sog. Trocadéro-Rede am 1.4.1917 in Paris auf einer Kundgebung der Ligue des Droits de l'Homme fand nicht im Trocadéro statt; siehe Geldolf 1996, S. 188f.

8   In Berlin fand am 18.-19.1917 eine Besprechung der MSPD mit Vertretern der österreichischen und ungarischen sozialdemokratischen Parteien statt

9   Das Telegramm am 23.3.1917 ist an Jules Guesde, Albert Thomas und Marcel Sembat gerichtet; abgedruckt in Paléologue 1922, S. 273. Es war eine Antwort auf ein Grußtelegramm der drei französischen Sozialisten vom 18.3., in dem die neue russische Regierung zur Fortsetzung des Krieges zusammen mit den westlichen Demokratien aufgefordert und vor einem Separatfrieden gewarnt wurde; abgedruckt in Paléologue 1922, S. 256f., und bei Hellmann 1964, S. 162f.

10   Friedensvorschlag der Mittelmächte am 12.12.1916.

11   Troelstra zitiert aus seinem Weihnachts-Artikel in Vorwärts 24.12.1916, S. 1, "Troelstra zum Friedensangebot. Weihnachtegedanken 1916". Allen Völkern müsse die freie Entwicklung, auch in ökonomischer Hinsicht zugestanden werden. Gegenüber dem System eines bewaffneten Imperialismus müßten internationale Abrüstung, Freiheit der Meere, Wirtschaftsverträge, internationale Gerichtsbarkeit und ein europäischer Staatenbund, die Vereinigten Staaten von Europa, gefordert werden. Nur so lasse sich ein dauerhafter Friede erreichen. - In einem Artikel "Sammlung zum Friedenswerk" in Vorwärts 2.5.1917 weist Troelstra daraufhin, daß der Zeitpunkt von Friedensverhandlungen "wohl in höherem Grade von der militärisch-politischen Situation als von den Wünschen der sozialistischen Internationale" bestimmt werde. "Die Internationale ist zeitweilig mehr Begriff als Tatsache; sie braucht eben das Ende des Krieges, um wieder Tatsache zu werden".

12   Troelstra zitiert aus der Senatsrede von Wilson am 22.1.1917. Ein erstes Ziel sei ein Friede ohne Sieger ("a peace without victory", so nach dem Originalwortlaut). Der Friede müsse ein dauerhafter, gemeinsam organisierter Friede sein ("an organized common peace", "concert peace"), auf der Grundlage von gleichen Rechten ("an equality of rights") der großen wie kleinen Nationen und vor allem auf demokratische Prinzipien gegründet sein ("No peace can last, or ought to last, which does not recognize and accept the principle that governments derive all their just powers from the consent of the governed").

13   Im Originalwortlaut: "I take it for granted, for instance, if I may venture upon a single example, that statesmen everywhere are agreed that there should be a united, independent, and autonomous Poland, and that henceforth inviolable security of life, of worship and of industrial and social development should be guaranteed to all peoples who have lived hitherto under the power of governments devoted to a faith and purpose hostile to their own".

14   Im Originalwortlaut: "So far as practicable, moreover, every great people now struggeling towards a full development of its resources and of its powers should be assured a direct outlet to the great highways of the sea. Where this can not be done by the cession of territory, it can no doubt be done by the neutralization of direct rights of way under the general guarantee which will assure the peace itself. With a right comity of arrangement no nation need be shut away from free access to the open paths of the world's commerce. And the paths of the sea must alike in law and in fact be free. The freedom of the seas is the sine qua non of peace, equality and cooperation".

15   Internationaler Sozialistenkongreß in 1910, Resolution zur Sicherung des Weltfriedens, Protokoll (Berlin 1910), S. 34.

16   Siehe auch die Diskussion in Stockholm zu Troelstras überlieferte Äußerungen über einen Sonderfrieden in Dok. Nr. P/03, Anm. 4, und Nr. P/06a, Anm. 10. - Nach einer Meldung in schwed. Social-Demokraten 23.4.1917, S. 6, habe Huysmans im Namen des ISB die russischen Sozialdemokraten aufgefordert "die Provisorische Regierung zu unterstützen und Gedanken an einer Sonderfrieden aufzugeben" ("att stödja den provisoriska regeringen samt överge tanken på separatfred").

17   Als diese "Tatsachen" nennt Troelstra: die Situation in den kriegführenden Ländern; die miliärischen Positionen; die Haltung der russischen Provisorischen Regierung, die die alten Kriegsziele beibehält; die Rolle des Arbeiter- und Soldatenrats, die sich nicht an alte Kriegsziele und die von der Entente vertretene Weiterführung des Krieges bis zu einem Frieden gebunden fühlt.

18   Troelstra erkennt die Notwendigkeit der russischen Revolution zur Landesverteidigung an, wogegen Lenin " natürlich" ("natuurlijk") Stellung beziehe.

19   Vgl. Dok. Nr. P/01c, Anm. 6.

20   Abschließende Sätze der Redaktion zur diesem langen Interview. Man wünschte Troelstra Erfolg auf seiner Reise.

21   Statt Übersetzung siehe Originalwortlaut in Anm. 13.

22   Statt Übersetzung siehe Originalwortlaut in Anm. 13