Sitzung der holländischen und schwedischen ISB-Delegationen mit Louis de Brouckère und André Waltz in Stockholm, 30. April 1917

P/05
IISG, NL Troelstra, 430. Hschr. (Johan Willem Albarda), 17 S.1

   De Brouckère

   verheugd ontmoeting - verwacht dat menig misverstand uit den weg geruimd wordt

   bestrijdt Troelstra's meening (in Het Volk) dat meerderheden minder internationaal voelen dan minderheden2

   moet bij samenkomst internationale alleen over vrede of ook over gedrag bij uitbreken oorlog en daarna gesproken worden?

   Het eerste is zonder het tweede niet mogelijk.

   Is overwinning entente een socialistische overwinning? Dit is onze overtuiging niet. Wel achten wij overwinning Duitschland een overwinning van de reaktie. Juist omdat in Duitschland de jonkers in staat zijn het volk in een oorlog te werpen.

   Deze oorlog is een burgeroorlog - oorlog voor idées.

   Les op Wilson - die de vrede wilde maken - en tot geen ander resultaat kan komen dan in den oorlog te treden.

   De ideeen scheiden ons van de duitsche meerderheid. De duitsche meerderheid heeft den open strijd tegen haar regeering niet gewild. Zij steunt haar regeering, en daarmee de oorlogspolitiek der regeering.3

   Het is onmogelijk en dwaas te spreken in de internationale over de vrede en den strijd tegen den oorlog der toekomst, terwijl deze oorlog voortvaardt waarin men tegenover elkaar staat. De internationale heeft ons belangenhed - de Duitschen hebben den eed van intern. solidaritet geschonden. Zouden wij met hen een nieuwen eed gaan zweren?

   Met de vijanden van de keizer. regeering willen wij wel overleg plegen - maar we willen niet zijn "les alliés de ses alliés".

   Over de konferentie zelf - Het besluit der Holl. del. bestaat uit 2 gedeelten:4

   1o verplaatsing naar Stockholm - hiermee volkomen accoord - nuttig en noodig om verbindingen en meteenstanden.

   2o de konferentie - heertegen alle vorbehoud - niet regelmatig geconvoceerd - en in strijd met meening van 3 secties (Fr.[ankrijk], Eng.[land], Belgie).5

   Gevaar Zimmerwald? Er is een grooten gevaar. Br.[ouckère] meent dat Duitsche minderheid de konferentie niet toejuicht. Zimmerwald blijft toch.

   Het groote gevaar van de konferentie is, dat de voorming van groepen van socialistische secties wordt bevorderd, groep der centralen en groep der geallieerden -

   Dan kons. er 3 internationalen.

   Toch kan het verblijf hier nuttig zijn. De holl. del. moet invloed uitoefenen, dat de Duitschers het keizerschap den oorlog verklaren -

   Da zou in waarheid de herleving der internationale worden bereikt.

   Waltz - verzekert dat niet alleen de fransche meerderheid maar ook een groot deel van de minderheid geheel met de Brouckère accord

   leest verder het telegram van de C.A.P. [Commission administrative permanente] voor

   C.A.P. veracht het recht der holl. deleg. tot convocatie van een conf.

   acht het voorts doelloos een konferentie te houden zonder en agenda (ordre du jour).6

   Waltz

   de franschen socialisten zijn bedrogen in hun vertrouwen op de duitsche -

latere ervaring heeft geleerd dat duitsche mentaliteit heel slecht is (ondervinding in de gevangenenkampen - Antwerpen Brussel duitsche steden, Elsasz Loth duitsch enz.)

   Reeds voor den oorlog verschil in houding en meening - Houding duitsche partij op kongres te Kopenhagen tegen oorlog en alg. werkst.[aking]

   Het groote fransche volksverlangen is dat de oorlog de wereld zal bevrijden van het keizerdom.

   Elsasz Lotharingen - zonder oplossing hiervan geen vrede -

   oorlog 1914 conflict Bismarck en Fransche rev.

   Voor Elsasz Loth.[ringen] het recht veroveren over zich zelf te beschikken.

   Deze questie is een primordiale questie voor ons.

   Wij vereenzelvigen ons patriotisme met den geest van de fransche revolutie.

De fransche demokratie is de vlam van het heerlijkste idealisme, dat in de wereld bestaat. Geen enkele sectie der internationale kan wenschen dat deze vlam wordt gedoofd.

   Van Kol

   Niet discuteeren over Els.[asz] Loth.[ringen] - de Br.[ouckère] heeft de kern van den zaak aangeraakt -

   Hoeveel groote tegenstelling is er toch op toenadering mogelijkheid.

   Geen scherper oordeel over gedrag duitsche meerderheid dan dat van spr.[eker] Maar hun moet het recht gegeven worden zich te verdedigen. Voorwaarde voor vredespolitiek : democratisch Duitschland. Maar geweld is niet te verwachten. Reeds heeft de russ. omw. invloed.

   Laat de Duitsche soc. dem. eens met de anderen praten - laat men elkaar de waarheid zeggen het moet mogelijk zijn ondanks de tegenstellingen. Men discut. toch ook met tegenstanders in parlament.

   Het telegr. C.A.P. [Commission administrative permanente] is te formalistisch. In zulke tijden niet door vormen te veel laten binden -

   Aan separaatvrede denk wij niet.7 Het zou een ramp zijn -

   Maar de vrede slechts een dag bespodigen zou al heerlijk zijn -

   Waltz heeft bij zijn beschouwing van de oorlog te veel waarde aan de idee gebracht, en de tegenstelling tusschen England en Duitschl.[and] voor het hoofd gezien -

   Reeds lang hebben wij contact gezocht met partijen. Velen kwamen, Franschen bleven altijd weigeren.

   Nu hebben wij conferentie (geen kongres) bijeengeropen - overleg met Belgische leden was onmogelijk.

   de Br.[ouckère] constateert opnieuw dat deze bijeenkomst niet tevergeefs -

   Van Duitschland hopen we de democratische wedergeboorte slechts door den oorlog. Met een autocratisch Duitschland kunnen wij ons niet verzoenen. Met een democratisch Duitschland kunne wij een toekomst tegemoet gaan -

   Duitsche meerderheid zich verdedigen. Maar holl. del. heeft geen terechtzitting over de Duitschers aangekondigd, maar een overleg.

   De verantwoordelijkheid voor de vernietiging der intern. kan nooit op de franschen gelegd worden - zij rust op de Duitsche meerderheid.

   Spr.[eker] blijft van meening, dat met separat.-konfereties bereikt kan worden eenheid van actie tegen het imperialisme overal.

   Alg. konferentie zou slechts leiden tot het verbergen der tegenstellingen achter algemeene frasen.

   Söderberg

   Wil over de vakvereenigingen spreken.

   Intern. centr. is in Berlin

   2 of 3 x uitnoodigingen tot intern. konf.8

toen waren Skandinaviers 't met elkaar eens dat die konferentie alleen mogelijk als alle landen deelnemen - dus Skandinaviers neemen niet deel als Frank.[rijk], Eng.[land] en Belgie niet deelnemen -

   Skandinavische arbeiders zijn vooral wegen 't gebeuerde met Belgie zeer tegen Duitschland. Het smart de Sk. arb. zeer dat de Duitsche soc. dem. niet anders hebben gehandeld en handelen. Maar men moet toch eenmaal weer tot elkaar komen.

   Het is toch geen doodzonde voor de Franschen C. G. [Confédération générale] om met de Duitschers samen te komen -

   Wij begrijpen de gevoelens der arb. in Belgie en Frankrijk - maar er moet toch weer hernadering komen.

   Troelstra.

   niet alle details - over karakter oorlog met van Kol eens - (econom. oorsprong)

   ook Elsasz-Loth.vraagstuk (geen philosophisch) met behandelen -

   Duitsche partij een keizerpartij? Dat is toch niet geheel juist. De oorlog heeft ook Duitsche S.D. in noodpositie gebracht - Men moet zich ook in die positie indenken. Die noodpositie heeft zich in Duitschland evenals elders doen gelden op de soc. dem. Niet uit vrijen wil hebben zij den keizer ondersteund.

   Hoofdzaak: wat zullen we doen? Blij dat de Br.[ouckère] tegenmoetkomt. Dat hij toejuicht onze werkzaamheid tot krijgen van contact met de verschillende partijen.

   Vroeger wilden de franschen zelfs deze indirekte verbinding niet.

   Br[ouckère] en W[altz]: nu wel, naar onze meening, om tot een opinion commune et action commune te geraken

   kunnen wij deze konferenties (separaat) nu reeds als voorkonferenties voor een alg. konf. beschouwen?

   15 Mei zal wel niet gaan.

   Van ons doel een alg. konf. te organizeeren kunnen wij niet afzien -

   Brouckere acht het mogelijk dat fransche en belgen bereid zijn voor konferenties med holl. deleg. naar Stockholm te komen, mits zij zich niet verbinden tot een alg. konf. - maar deze evenmins uitsluiten.9

   Tr.[oelstra] de oorlog krijgt geen beslissing zooals de entente die wenscht - alleen wordt de wereld verwoest en uitgemoord. Het militarisme zou, als het een sukkes [? schwer lesbar = succes ?] bereikt, nieuw leven krijgen. De oorlog moet en fiasko voor het militarisme en imperialisme worden -

   Brouckere

   feliciteren het behaald resultaat.

   is van meening dat stellig een der beide partijen in den oorlog zegevieren zal.

   nooit een groote revolutie uit moeheid voortgekomen - alleen uit resultaat.

   Troelstra.

   Wat zullen we ten opzichte van de pers doen.

   Zal er de pers over deze konferentie iets meegedeeld worden? Zooja - dan een communiqué.10

Übersetzung

   De Brouckère

   Erfreut über das Treffen - erwartet, daß manches Mißverständnis aus dem Weg geräumt wird.

   Bestreitet Troelstras Auffassung (in Het Volk), daß die Mehrheiten weniger international gesinnt sind als die Minderheiten.

   Soll auf der internationalen Konferenz nur über den Frieden oder auch über das Verhalten bei Kriegsausbruch und danach gesprochen werden? Ersteres ist ohne letzteres nicht möglich.

   Ist ein Sieg der Entente ein sozialistischer Sieg? Dieser Meinung sind wir nicht. Aber wir halten einen Sieg über Deutschland für einen Sieg über die Reaktion. gerade weil in Deutschland die Junker imstande sind, das Volk in einen Krieg zu führen.

   Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg - Krieg für Ideen.

   Lektion von Wilson, der Frieden schaffen will, und zu keinem anderen Ergebnis kommt, als in den Krieg einzutreten.

   Die Ideen unterscheiden uns von der deutschen Mehrheit. Die deutsche Mehrheit hat die offene Auseinandersetzung mit ihrer Regierung nicht gewollt. Sie unterstützt ihre Regierung und damit die Kriegspolitik der Regierung.

   Es ist unmöglich und dumm, in der Internationale über den Frieden und den Kampf gegen zukünftige Kriege zu sprechen, während dieser Krieg andauert, in dem man einander gegenübersteht. Unser Interesse gehört der Internationale - die Deutschen haben den Treueid der internationalen Solidarität geschändet. Sollen wir mit ihnen einen neuen Eidschwur tun?

   Mit den Feinden der kaiserlichen Regierung wollen wir Fühlung aufnehmen - aber wir wollen nicht "les alliés de ses alliés" sein.

   Zur Konferenz selbst -

   Der Beschluß der holländischen Delegation besteht aus zwei Teilen:

   1) Verlegung nach Stockholm - hiermit vollkommen einverstanden - nützlich und notwndig wegen der Verbindungen und des Zusammenstehens.

   2) Die Konferenz - dagegen Vorbehalte - nicht den Regeln entsprechend eingeladen - und im Gegensatz zur Auffassung von drei Sektionen (Frankreich, England, Belgien).

   Gefahr von Zimmerwald? Da besteht keine große Gefahr. Brouckère meint, daß die deutsche Minderheit die Konferenz nicht begrüßt. Zimmerwald bleibt doch.

   Die große Gefahr für die Konferenz ist, daß dadurch Gruppierungen der sozialistischen Sektionen gebildet werden, Gruppe der Mittelmächte und Gruppe der Entente - Dann bilden sich drei Internationalen.

   Doch kann der Aufenthalt hier nützlich sein. Die holländische Delegation muß Einfluß ausüben, damit die Deutschen dem Kaisertum den Krieg erklären. Dadurch wird wirklich das Wiederaufleben der Internationale erreicht.

   Waltz - versichert, daß nicht nur die französische Mehrheit, sondern auch ein Großteil der Minderheit mit De Brouckère übereinstimmt.

   Liest weiter das Telegramm der C.[ommission]A.[dministraive P.[ermanente] vor

   CAP bestreitet das Recht der holländischen Delegation, eine Konferenz einzuberufen, hält es es ferner für sinnlos eine Konferenz ohne Tagesordnung (orde du jour) abzuhalten

   Waltz

   Das Vertrauen der französichen Sozialisten den Deutschen gegenüber ist betrogen worden - spätere Erfahrung hat gelehrt, daß die deutsche Mentalität ganz schlimm ist (Erfahrungen aus den Gefangenenlagern - Antwerpen, Brüssel deutsche Städte, Elsaß-Lothringen deutsch, usw.).

   Schon vor dem Krieg Unterschiede in Haltung und Auffassung - Haltung der deutschen Partei auf dem Kongreß von Kopenhagen gegen den Krieg und Generalstreik.

   Das große Verlangen des französischen Volks ist es, daß die Welt vom Kaisertum befreit werde.

   Elsaß-Lothringen - ohne Lösung kein Frieden -

   Krieg 1914 Konflikt Bismarck und französische Revolution.

   Für Elsaß-Lothringen das Recht erobern, über sich selbst zu bestimmen. Diese Frage ist eine Frage ersten Ranges für uns.

   Wir identifizieren unseren Patriotismus mit dem der französischen Revolution. Die französische Demokratie ist die Flamme des großartigsten Idealismus, der auf der Welt existiert. Keine der Sektionen der Internationale kann wünschen, daß diese Flamme gedämpft wird.

   Van Kol

   Nicht über Elsaß-Lothringen diskutieren - De Brouckère hat den Kern der Sache berührt -

   Wie groß die Gegensätze auch sind, so besteht doch Hoffnung auf eine Annäherung.

   Kein schärferes Urteil über das Verhalten der deutschen Mehrheit als das des Vorredners. Aber sie muß das Recht haben, sich zu verteidigen. Ziel der Friedenspolitik: ein demokratisches Deutschland. Aber Gewalt ist nicht zu erwarten. schon beeinflußt die russische Umwälzung.

   Das Telegramm der C.[ommission]A.[dministraive P.[ermanente] ist zu formalistisch. In solchen Zeiten sich nicht durch Formen zu sehr binden lassen -

   An einen Separatfrieden denken wir nicht. Er wäre ein Unheil - Aber den Frieden nur um einen Tag zu beschleunigen wäre herrlich -

   Waltz hat bei seiner Betrachtung des Krieges die Ideen zu hoch bewertet und den Gegensatz zwischen Enland und Deutschland als Hauptsache angesehen -

   Wir haben schon lange Kontakt mit den Parteien gesucht. Viele kamen, die Franzosen haben sich immer geweigert.

   Jetzt haben wir eine Konferenz (keinen Kongreß) einberufen - Beratung mit den belgischen Mitgliedern war nicht möglich.

   De Brouckère stellt erneut fest, daß dieses Gespräch nicht umsonst [ist] -

   Von Deutschland erhoffen wir eine demokratische Wiedergeburt nur durch den Krieg. Mit einem autokratischen Deutschland können wir uns nicht versöhnen. Mit einem demokratischen Deutschland können wir in eine Zukunft gehen -

   Die deutsche Merheit [soll] sich verteidigen. Aber die holländische Delegation hat keine Gerichtssitzung über die Deutschen angekündigt, nur eine Beratung.

   Die Verantwortlichkeit für die Vernichtung der Internationale kann niemals den Franzosen zugeschrieben werden - sie liegt bei der deutschen Mehrheit.

   Der Redner hält an seiner Auffassung fest, daß man mit Separatkonferenzen die Aktionseinheit gegen den Imperialismus überall erreichen könne.

   Eine allgemeine Konferenz wird nur zur Verschleierung der Gegensätze hinter allgemeinen Phrasen führen.

   Söderberg

   Will über die Gewerkschaften sprechen.

   Das internationale Zentrum ist in Berlin.

   Zwei oder drei Einladungen zu einer internationalen Konferenz.

   Damals waren die Skandinavier gemeinsam der Meinung, daß eine Konferenz nur möglich ist, wenn alle Länder teilnehmen - also kommen die Skandinavier nicht, wenn Frankreich, England und Belgien nicht teilnehmen -

   Die skandinavischen Arbeiter sind vor allem wegen des Schicksals von Belgien sehr gegen Deutschland. Es schmerzt die skandinavischen Arbeiter sehr, daß die deutschen Sozialdemokraten nicht anders gehandelt haben und handeln. Aber man muß doch wieder einmal zusammenkommen -

   Es ist doch keine Todsünde für die französische C.[onfédération] G.[énérale], mit den Deutschen zusammenzutreffen. Wir begreifen die Gefühle der Arbeiter in Belgien und Frankreich, aber man muß doch wieder zu einer Annäherung kommen.

   Troelstra

   Nicht in allen Einzelheiten - über den Charakter des Krieges mit Van Kol einer Meinung - (ökonmischer Anlaß)

    Auch nicht mit der Behandlung der Frage Elsaß-Lothringen (keine philosophische)

   Die deutsche Partei eine Partei des Kaisers? Das ist doch nicht ganz richtig. Der Krieg hat auch die deutsche Sozialdemokratie in eine Notlage gebracht - Man muß sich auch in die Lage hineindenken. Die Notlage hat sich für die Sozialdemokraten in Deutschland wie anderswo gezeigt. Nicht aus freiem Willen haben sie den Kaiser unterstützt.

   Hauptsache: was sollen wir tun? Erfreut, daß De Brouckère entgegenkommend ist. Daß er unserer Tätigkeit, in Verbindung mit den verschiedenen Parteien zu treten, zustimmt. Früher wollten die Franzosen selbst diese indirekte Verbindung nicht.

   Brouckère und Waltz: nu ja, nach unserer Meinung, um eine opinion commune et action commune zu erreichen

   Können wir diese Konferenzen (separate) schon als Vorkonferenzen für eine allgemeine Konferenz ansehen?

   Der 15. Mai wird nicht gehen.

   Auf unser Ziel, eine allgemeine Konferenz zu organisieren, können wir nicht verzichten -

   Brouckère hält es für möglich, daß die Franzosen und Belgier zu Beratungen mit der holländischen Delegation nach Stockholm kommen, vorausgesetzt sie verpflichten sich nicht, an einer allgemeinen Konferenz teilzunehmen - aber diese auch nicht ausschließen.

   Troelstra Der Krieg kommt zu keinem Ende, wie sich die Entente es wünscht - die Welt wird nur verwüstet und ausgemordet sein. Der Militarismus wird, wenn er Erfolg hat, zu neuem Leben erwachen. Der Krieg muß zu einem Fiasko für den Militarismus und Imperialismus werden -

   Brouckère

   Beglückwünscht zum erreichten Ergebnis.

   Ist der Meinung, daß bestimt eine der beiden Parteien im Krieg siegen wird.

   Niemals eine große Revolution aus Ermattung - sondern vom Ergebnis her.

   Troelstra

   Was sollen wir im Hinblick auf die Presse tun. Soll der Presse etwas über diese Konferenz mitgeteilt werden? Wenn ja - dann ein Kommuniqué.

Anmerkungen

1   Hschr. Notiz "gekregen van Albarda" [von Albarda bekommen]. - Zur Sitzung, die in den Räumen des Parteivorstands der schwedischen sozialdemokratischen Partei stattfand, auch Bericht Troelstra in der Vorkonferenz mit der MSPD am 12.6.1917, Dok. Nr. P/33b, wo er angibt "ein paar mal" mit De Brouckère zusammengekommen zu sein. Weitere Nachweise unten in Anm. 9. Troelstra 1931, S. 119, vermischt diese Sitzung mit den Sitzungen mit Vandervelde und De Man am 12. und 13.5.1917. Geldolf 1996, S. 209, gibt als Datum 27.4. an. An diesem Tag kam De Brouckère nach Stockholm; in schwed. Social-Demokraten 28.4., S. 4, wurde er kurz vorgestellt. Vielleicht liegt eine Verwechslung mit der vorbereitenden Sitzung am 28.4. vor, da De Brouckère und Waltz zusammen mit den Sitzungsteilnehmern einer Reichstagssitzung zuhörten; siehe Dok. Nr. P/03. - Siehe auch den Dank von De Brouckère an Branting, 4.5.1917, in ARAB, NL Branting, 3.1:11.

2   Siehe auch Schreiben De Brouckère an Van Kol, 4.5.1917, das auch Troelstra und Huysmans zugänglich gemacht werden sollte, als Beilage zu Brief an Branting, 4.5., in ARAB, NL Branting, 3.1:11. - Zu Troelstras Interview siehe Dok. Nr. P/01f sowie Dok. Nr. P/03, Anm. 4, und Nr. P/06a, Anm. 10.

3   Danach ein Satzanfang gestrichen: "Wat Belgie bedrijft, de duitsche meerderheid heeft nooit" ("Hinsichtlich von Belgien hat die deutsche Mehrheit nie").

4   Siehe Dok. Nr. P/01a-d.

5   Danach gestrichen: "De afwezigheid dezer secties zal" ("die Abwesenheit dieser Sektionen soll").

6   Beschluß der CAP der SFIO am 26.4.1917 gegen Stockholm, in Pendant la guerre 1918, S. 162-165. - André Waltz, Professor und Spezialist für skandinavische Fragen, war ab 1915 beauftragt, französische Information und Propaganda in Schweden zu organiseren; zu diesem Zweck wurde ein bescheidenes Informationsbüro in der französischen Gesandtschaft eingerichtet. Er war auch Korrepondent von "Le Temps". Gleichzeitig fungierte er als Mittelsmann zur französichen Mehrheitspartei und war Stockholmer Vertrauensmann von Albert Thomas; in dieser Eigenschaft nahm er auch an dieser Besprechung teil. Wie Thomas vertrat Waltz damals eine geschmeidige, halbwegs kooperative Linie.

7   Siehe Troelstras Interview am 20.4.1917, Dok. Nr. P/01f, und die holländische Erklärung vom 5.5.1917, nachgewiesen in Dok. Nr. P/06a, Anm. 10.

8   Zur Gewerkschaftsinternationale im Krieg siehe Sassenbach 1926, S. 38-64; Gottfurcht 1962, S. 41-47.

9   Nach Troelstra an Vliegen, 30.4.1917, IISG, NL Wibaut, 226 IV, führten die Verhandlungen zu einem "überraschenden und angenehmen Ergebnis" ("verrassend en aagenaam resultaat"), da sich De Brouckère mit dem Vorschlag einverstanden erklärt habe, Vorkonferenzen mit allen Parteien, auch der MSPD, abzuhalten, mit dem ausdrücklichen Ziel, eine "opinion commune" und "action commune" zu erreichen und auf diese Weise die allgemeine Konferenz vorzubereiten. Siehe auch Albarda an Wibaut, 30.4.1917, IISG, NL Wibaut, 227; Interview mit Albarda in Het Volk 18.5.1917, auszugsweise wiedergegeben in Internationale Korrespondenz (IK) Nr. 15, 26.5.1917, S. 101f. Im Bericht von Troelstra an die MSPD-Delegation am 12.6.1917, Dok. Nr. P/33b, heißt es: Trotz der Skepsis von De Brouckère habe man "doch Stütze und Mitarbeit an ihm gefunden, wegen der Separatkonferenzen". Siehe dann auch die Besprechung mit Vandervelde, Dok. P/09. - Welcker 1985, S. 46f., bezeichnet die "Abmachung" mit De Brouckère, d.h. Vorkonferenzen abzuhalten, als eine "wesentliche Veränderung" des Plans einer allgemeinen Konferenz. Ähnlich Stillig 1977, S. 48, der dies sozusagen als eine Niederlage von Troelstra interpretiert. Wanner 1983, S. 473, bezeichnet den Beschluß als "eine Verlegenheitslösung". Geldolf 1996, S. 209, bezeichnet den Vorschlag als eine Art von Kompromiß ("om uit het slop te geraken" [um aus der Sackgasse zu kommen]), und fragt sich, woher "diese plötzliche größere Geschmeidigkeit" ("deze plotse grotere soepelheid") komme und ob dies eventuell mit Vandervelde abgemacht worden sei oder ob Brouckère "scharfen Reaktionen" ("scherpe reacties") seitens Huysmans zuvorkommen wollte. Nach Claeys-Van Haegendoren 1967/1, S. 99, war der Grund, die BWP/POB "nicht vollständig zu isolieren" ("niet volledig te isoleren"). Wer die Vorkonferenzen vorgeschlagen hat, wird unterschiedlich dargestellt. Claeys-Van Haegendoren schreibt diesen Vorschlag De Brouckère zu, ebenso Geldolf 1996, S. 212, mit Bezug auf die Besprechung am 30.4. Auch Ritter 1980, S. 6, spricht von dem von Vandervelde und De Brouckère "ausgehenden und vom Holländisch-skandinavischen Komitee aufgegriffenen Vorschlag"; er bezieht sich dabei auf Huysmans Vorwort in Stockholm 1918, S. VIIIf., wo allerdings ur steht, daß man sich nach einem "examen contradictoire" mit De Brouckère in der schwierigen Situation der Konferenzvorbereitung auf diese Lösung geeinigt habe. - In einem Interview in Nieuwe Rotterdamsche Courant, wiedergegeben in Internationale Korrespondenz (IK) Nr. 26, 9.7.1917, S. 191f., bezeichnete Vandervelde im Rückblick die Vorkonferenzen, die "unstreitig gute Resultate im Sinne der Beeinflussung der öffentlichen Meinung" gehabt hätten, als "die von uns angeregten Sonderkonferenzen". Auch Troelstra spricht in der Komiteesitzung am 3.5.1917 von "dem Plan von de Brouckère" ("het plan De Brouckère"), Dok. Nr. P/06b. Das Konzept der Vorkonferenzen war aber bereits in den Gesprächen zwischen Stauning und Troelstra in Kopenhagen am 24.-26.4.1917 behandelt worden. Stauning hatte Troelstra, wie er den Mitgliedern des Skandinavischen Zusammenarbeitskomitees am 26.4. mitteilte, "die Notwendigkeit vorgehalten, die Konferenz durch kleinere Separatkonferenzen zuvor vorzubereiten"(Nødvendigheden af at forberede Konferencen ved mindre Separat-Konferencer forud). Nach Staunings unter Pseudonym geschriebenen Berichten über die Sitzung am 5.5. in dän. Social-Demokraten 5.5.1917, S. 1, und 6.5., S. 3, habe er diese vorbereitenden Konferenzen dort vorgeschlagen und sie seien als Arbeitsgrundlage angenommen worden. Es solle auf diese Weise "Klarheit über die Verhältnisse" ("Klarhed over Forholdene") geschaffen und "Einigkeit über gewisse Linien" ("Enighed om visse Linjer") gesucht werden (so am 5.5.). "Es muß erst eine untersuchende, vorbereitende und vermittelnde Arbeit getan werden" ("Her maa først gøres et undersøgende, et forberedende og mæglende Arbejde") (so am 6.5.). Diese Formulierung auch in der von Stauning verfaßten Resolution des Skandinavischen Zusammenarbeitskomitees am 9.5., siehe Dok. Nr. P/07, Anm. 3. Troelstra schreibt in Vorwärts am 2.5.1917 ("Sammlung zum Friedenswerke"): durch die Separatkonferenzen könne erreicht werden, "die Hemmnisse gegen eine allgemeine Konferenz kennen zu lernen und, wenn möglich, zu beseitigen". - Von Balch 1918, S. 62, werden die Vorkonferenzen als "the Branting conversations" bezeichnet.

10   Nach Troelstra an Vliegen, 30.4.1917, IISG, NL Wibaut, 226 IV, habe De Brouckère die Abfassung einer entsprechenden Resolution vorgeschlagen. Die Konkretisierung des Vorschlags solle erfolgen, bevor Huysmans und Vandervelde einträfen. Ein Kommuniqué war nicht auffindbar. Auch Huysmans in Stockholm 1918, S. IX, nennt ein solches Kommuniqué, in dem ausdrücklich die freie Entscheidung der Teilnehmer an den Vorkonferenzen über die Teilnahme an der allgemeinen Konferenz vorbehalten wurde. Das Konzept der Vorkonferenzen wurde im Kommuniqué der ersten offiziellen Sitzung am 3.5.1917 und dann vor allem im ersten Manifest des Holländisch-skandinavischen Komitees am 18.5.1917 erläutert, siehe Dok. Nr. P/06c und Nr. P/15d.