Sitzung des Holländisch-skandinavischen Komitees mit der russischen Delegation, 10. September 1917

Document nr: 
P/66
IISG, NL Pieter J. Troelstra, 423. Hschr. (Troelstra), 8 S.1

   Ehrlich2 2 deelen

   1 Londen - Parijs - Rom -

   2 Terugreis.

   1 Groot resultaat.

   Londen: geen tegenstand.3 Gesproken: 1e dag LP. - ILP en B.S.P.

   [LP]4 Ex. Com. geen princ. oppositie alleen technische vragen

   15 Aug onmogelijk

   bereid 23 te komen

   ook over aantal gedel. en stemmen5

   [ILP, BSP]6 informatie voldoende ook over Rusland

   geen debatten

   2e dag uitnodig. naar Parijs te komen. Daarheen verdere onderhandelingen verdaagd.

   Parijs. Com. Admin.7

   geen princ. tegenstand

   eenige vraag: tagesordnung - Schuldvraag.

   zeer scherp gesteld.

   Eng. soc. stellen vraag oblig. karakter der besluiten.

   Engelande geen gewicht aan behand. der schuldvraag - indruk: de Engelschen er tegen, die voorop te stellen.

   Groot deel der Fransche soc. tegend. schuldvr. voorop stellen. Minderheid alle ertegen: spec punt

   Meerderheid wilde weten, wat sp. Russen. Zij geantwoord: over [? schwer lesbar] 3 jaar samenkomst der soc. selbstverständlich dat er over gesproken wordt. Tegen als speciaal punt, ook niet: eenig gezichtspunt van vooruit te behandelen 't 1e punt agenda

   Renaudel: dat bevredigd ons.

   Thomas eerst er nog tegen - vond geen stuin

   Ten slotte eenstemmig angenomen.

   Engelschen: geen obligat. karakter

   Franschen bleken vóór bindend karakter, speciaal Renaudel, vond dat 't belangrijkst tegenover Fransche openb. meening - De resolutie, waarin dit opgenomen: laat 't bindend karakter als selbstverständig [selbstverständlich] bij. Sectie spreekt over manier om Partijen die besluiten te doen doorvoeren (1e resolutie)8

   Henderson en MacDonald ertegen: dan zou L.P. niet kunnen deelnemen. Toch eenstemmig aangenomen

   Rome.9Offic. partij: met deze snel ter overeenstemming: van tegenstand in PB geen spoor, wel wat reserve bij enkelen: of er wat van komen zou, vrees voor oblig. karakter. Besluit te gaan naar St.[ockholm] eenstemmig. Ze wilden eerst nog een resolutie nemen, dat zij zich niet overbinden konden uitvoer. res. Op verzoek Russen hiervan teruggekomen, Russen wezen op: geldt voor resoluties die im Geiste der angeführten Prinzipien sind, geldt dus niet voor bijv. imperialistische besluiten.

   Interallierte Konferenz Londen: op alle 3 plaatsen gevraagd naar stp. Russen: antw. dat zij die voor niet noodig en gevaarlijk houden, maar bereid erheen te gaan ter informatie als zij gehouden werd. Engelsche minderheid herover met hun eens, ook de Fransche minderheid en de Ital. partij, die er beslist tegen was, en eerst niet heen wou, overtuigd door R. beter erheen te gaan. De Ital. partij bood hun gelegenheid direkt met arbeiders in aanraking te komen. Na 2 dagen moeten zij echter terug: een paar Russ. pg. hebben vele massa-verg. gehouden.

   Minderheidspartij: onderhandelingen met deze wat eenzijdig karakter. Met deze partij niet het recht, hen uit te noodigen, omdat zij formeel niet 't recht hebben tot deelneming. Zij zeiden dus: daarover besloten door Int. Soc. Bureau met recht van appel op konferentie. Dus beperkt hen met Lage bekend te maken10 - Alle groepen in Italie hebben zich voor Stockholm uitgesproken, groep Bissolati onder bepaalde voorwarden.

   De reformistes stelden deelneming afhankelijk van besluit Inter. all. Konferenz.

   Terugreis. Kwamen te Londen een paar uur na afloop konferentie.11 Ze heeft zich tot 21e verdaagd. Van aanwezigen gehoord: Stemming was buitengewoon gunstig: de Führer der rechten zeiden bv tot Snowden: Nu ben jullie de baas - Will Thorne hadde zelfs niet den moed aan 't woord te komen. Wegens Russ. rev. met meer dan 3/4 meerderheid naar Stockholm. Voorwaarde: niet obligatorisch. Als Henderson die voorw. had laten vallen, zou er zelfde meerderheid gehad hebben.

   Engelsche bourgeois-pers razend. Exek. komitee Petrograd getelegr.

   Direkt na Konf. campagne bourgeois-pers: Kerenskij en prov. Reg. erin betrokken - "Kerensky against Stockholm" - Arb. en Sold. raad speelt geen rol meer, enz. - beweerd konf. zou Russ. rev. benadeelen, telegram enz.12

   10 dagen in Londen gebleven, tegen deze Hetze opgetreden, communiqué uitgegeveven, telegrammen aan Ex Kom., soc. leden prov. Reg. enz. Resultaat: in Londener pers interviews met Kerensky, Tseretelli enz. Vollständig geklärt. Positie Lloyd George zeer erschüttert. Niemand twijfelde aan versterking besl. der 1e Lond. Konf. door 2e. Daily News en Manchester Guardian: D.N. [Daily News] nam mogelijke reg. krisen aan wegens skandaloses optreden LG [Lloyd George's]. Henderson de populaireste man in Engeland. Geheel onverwacht dan 20en Aug.13 Hendersons ontbood hen in bureau L.P. mededeeling besluit der mijnarbeiders. H.[enderson] was vollst. verzweifelt.

   Stemming 2e Konf. geheel andere14 - 1e Konf haast uitsluitende voorst. aan 't woord, op 2 meest tegenstanders. Besluit der 1e Konf. slechts met 3000 st. ondersteund. Smillie zei: - rede Lloyd George - Kerensky - hebben tegenspraak niet gelezen.

   Middleton bijv. meende, vraag der representatie bij mijnarbeiders groote rol gespeeld. Ook Sm.[illie] achtte ILP te sterk vertegenw. Kan eerst als deel LP besluit der LP beeinflussen, later nog aparte vertegenw. Beede vragen als een geheel beschouwd.

   Op 2e Konf. 1 resol. bevestiging besluit 10 Aug.

   2e res: representatie zóó en zóó.

   1e resolutie: 3000 stemmen meerderheid

   2e resolutie verworpen.

   Volgens Ehrlich was niet de representatie beslissend, maar de pers-campagne en de verslechtering van den binnel. toestand in Rusland. De hoofdoorzak pasporten-vraag; de arbeiders tegen regering gestemd, in arb. leiderskringen mogelijk dat arb. ministers aftreden moeten. Rede LG. [Lloyd George's] tegen passen heeft veel verbittering gewekt. Veel ontevredenheid: maar nog geen voldoende strijdstemming, om deze vraag als uitgangspunt camp. tegen Reg. Idem in Frankrijk. In beide landen nog algemeen voor intern. konf. Fransch kongres zal zich daarvoor uitspreken. Kunnen deswegen niet in oppositie gaan, dan zoo sterke politieke beweging in Frankrijk tegen Reg. en tegen oorlog. Durven 't niet aan met oog op intern. toestand, ook die in Dl. [Duitsland]15 Conf.[édération] de Travail eenstemmig voor Konf.; 10 leden naar Konf. interallierten Syndik. Konferenz.16

   Engeland: idee der int. soc. konf. wortel geschoben, precies andersom als besluit Manchester,17 nu voor samenkomen met andere soc. Gebrek aan strijdlust in Engeland ook wegens veel gunstiger ekon. toest. in Eng.[eland] In Fr.[ankreijk] schwere innere ekon. Lage - meer en meer in Frankr[ijk] tegen Union sacrée. In Engeland niet z.[oo] veel duur, ook grooter loon, alles voorhanden, geen rantsoeneering, geen duuring. Leven meer normaal, industrie bloest.

   Int. All. Konf. hat Sache verschlimmert.18 Alleen Hyndman princ. oppos. Vanderv.[elde] en Brouck.[ère] tegen deelname der steuners Hohenz.

   Fransche opp. v Comp.[ère-] Morel in zake schuldvraag. 33 kamerleden, 1/3 der fraktie.19 Deze oppositie, ondersteund door Ribot en Lloyd George, verzwakt stell. soc. partij versterkt positie tegenstanders. Zij waren op int. all. konf. in minderheid - resolutie vóór St.[ockholm] (MacDonald) met groote meerderheid aangenomen.

   (vrede niet door oorlog te krijgen

   oorlog meer en meer imperialistisch)

   groote meerderheid

   2e deel: energiek protest tegen passenweigering - oproep aan alle all. arb. daartegen te protesteeren.

   apart behandeld. Res. Renaudel was zwakker, die overgenomen om eenstemmigheid te krijgen. Toch heerover (protest) niet eens eenstemmigheid. Besloten alleen eenstemmig aangen.   besluiten.

   Vandervelde: absurd dat engels [? schwer lesbar] partij van deze konf. met gebonden handen naar huis. De Belg. partij was de eenige tegen Stockholm. De Russen op verzoek deelgenomen ook aan stemmingen. Daardoor Thomas, Renaud.[el] VdV. [Vandervelde] en Brouck.[ère] niet aan stemming deelgenomen. Toen hebben Renaud. c.s. hun eigen resolutie niet gestemd.

   Kriegsziele: ook geen eenigheid te krijgen. Voorstel der Russen nog een dag voorttezetten, verworpen.

   Voorgesteld 1 resol: delegatie aan Wilson i/z statenbond

   v[an] Renaudel - teruggetrokken

   Interall. Komitee ingesteld: 50 tegen 40 aangenomen. Henderson meende: besluit om geen bindend besl. te nemen gold alleen voor principieele, niet voor dit. Russen, Italianers deel fransch minderheid ertegen gestemd. De fr. meerderheid en Belgen stemden niet.

   De Engelschen nu in de idee, dat Stockholm ontijdig is. Als all. soc. niet eens, dus ook Stockh.[olm] niet mogelijk. Henderson daardoor gewijzigd, ook de meerderheid.

   De Engelsche partij zegt nog niet tijdig, int. soc. konf. Voorwaarde voor int. konf: dat de allierte soc. eens.

   Goldenberg:

   uitslag all. konf grootendeels v. d. organisatie.20 Hij meent, bij normale organisatie moet het mogelik zijn.

   Engelschen: als men een zekere pressie op de Engelsche uitoefende, zou helpen. Camp[angne] in de pers - hulp organisatie

   In Frankr.[ijk] kan de meerderheid niet openlijk tegen Stockholm optreden. De C.G. volkomen er voor

   Blackpool:21 zeer sterk beinvloed door int. all. konf. Londen

   Ehrlich: ze willen naar St.[ockholm] om vrede te maken.

   Robinson bijv. wil op konf. St.[ockholm] vooral onder de arb. der wereld waarheid over oorlog - acht besluiten bijzaak.

 


Übersetzung

   Ehrlich zwei Teile [der Reise]

   1. London - Paris - Rom

   2. Rückreise

   Zu 1. Großartiges Ergebnis.

   London: kein Widerstand. Gesprochen: am ersten Tag mit LP. - ILP und BSP.

   [LP] [Im] Exekutivkomitee keine prinzipielle Opposition, nur technische Fragen [behandelt]

   15. August unmöglich

   bereit am 23. zu kommen

   auch über Zahl der Delegierten und Stimmen [gesprochen]

   [ILP, BSP] Information, auch hinreichend über Rußland

   keine Debatte

   Zweiter Tag Einladung, nach Paris zu kommen. Deorthin weitere Verhandlungen vertagt.

   Paris. In Commission Administrative.

   kein prinzipieller Widerstand

   einzige Frage: Tagesordnung - Schuldfrage.

   sehr scharf gestellt.

   Die englischen Sozialisten fragen nach obligatorischem Charakter der Beschlüsse.

   Die Engländer [legen] kein Gewicht auf die Behandlung der Schuldfrage - Eindruck: die Engländer sind dagegen, diese Frage vorab zu stellen.

   Ein Großteil der französischen Sozialisten im Gegenteil dafür, die Schuldfrage vorab zu stellen. Die Minderheitsvertreter alle dagegen: gesonderter Punkt.

   Die Mehrheit wollte wissen, welchen Standpunkt die Russen einnähmen. Sie haben geantwortet: nach über 3 Jahren Zusammenkunft der Sozialisten selbstverständlich, daß darüber gesprochen wird. Dagegen, dies zu einem gesonderten Punkt zu machen, auch nicht: einziger Gesichtspunkt im voraus zu behandeln als ersten Punkt der Tagesordnung.

   Renaudel: das befriedigt uns.

   Thomas zuerst noch dagegen - fand keine Unterstützung

   Schließlich einstimmig angenommen.

   Die Engländer: kein obligatorischer Charakter.

   Die Franzosen schienen für bindenden Charakter zu sein, besonders Renaudel, fand, dies sei am wichtigsten der französischen öffentlichen Meinung gegenüber. - Die Resolution, in die dieses aufgenommen worden ist: läßt den bindenden Charakter als selbstverständlich zu, besonders im Abschnitt, der von der Art und Weise spricht, wie die teilnehmenden Parteien veranlaßt werden, die Beschlüsse durchzuführen (erste Resolution).

   Henderson und MacDonald dagegen: dann kann die LP nicht teilnehmen. Dennoch einstimmig angenommen.

   Rom. Offizielle Partei: mit dieser rasch übereingekommen: von Widerstand im Parteivorstand keine Spur, aber etwas Reserviertheit von einzelnen: ob etwas daraus werde, Furcht vor bindendem Charakter. Beschluß, nach Stockholm zu gehen, einstimmig. Sie wollten zuerst noch eine Resolution verabschieden, daß sie sich nicht verpflichten könnten, Resolutionen auszuführen. Auf Vorschlag der Russen davon abgekommen. Die Russen erklärten: gilt für Resolutionen, die im Geiste der angeführten Prinzipien sind, gilt also nicht beispielsweise für imperialistische Beschlüsse.

   Interallierte Konferenz in London: an allen drei Orten nach dem Standpunkt der Russen gefragt. Russen: antworteten, daß sie diese für nicht notwendig und gefährlich hielten, aber bereit seien, zwecks Information dorthin zu gehen, wenn sie abgehalten werde. Die englische Minderheit stimmt mit ihnen überein, auch die französische Minderheit und die italienische Partei, die entschlossen dagegen war und zuerst nicht hin wollte, aber durch die Russsen überzeugt wurde, lieber hinzugehen. Die italienische Partei gab ihnen Gelegenheit, direkt mit Arbeitern in Verbindung zu treten. Nach zwei Tagen mußten sie wieder zurück: enige russische Parteigenossen haben viele Massenkundgebungen abgehalten.

   Minderheitspartei: Verhandlungen mit ihnen waren etwas einseitig. Bei dieser Partei [liegt] nicht das Recht [vor], sie einzuladen, weil sie formal nicht das Recht zur Teilnahme habe. Sie sagten also: darüber bechlossen durch das ISB mit Recht zur Appellation auf der Konferenz. Folglich darauf beschränkt, sie mit der Lage bekannt zu machen. - Alle Gruppen in Italien haben sich für Stockholm erklärt, die Gruppe um Bissolati unter bestimmten Bedingungen.

   Die Reformisten machten die Teilnahme vom Beschluß der interalliierten Konferenz abhängig.

   Rückreise. Kamen nach London ein paar Stunden nach Abschluß der Konferenz. Sie hat sich auf den 21. vertagt. Von Teilnehmern erfahren: Die Stimmung war außergewöhnlich günstig: die Führer der Rechten sagten beispielsweise zu Snowden: jetzt sind Sie der Boss. - Will Thorne hatte nicht den Mut, sich zu Wort zu melden. Wegen der russischen Revolution mit mehr als 3/4 der Stimmen für Stockholm. Bedingung: nicht obligatorisch. Wenn Henderson die Vorbedingung fallen gelassen hätte, hätte er dieselbe Mehrheit bekommen.

   Die englische bürgerliche Presse rasend. Exekutivkomitee in Petrograd hat telegrafiert.

   Direkt nach der Konferenz Kampagne der bürgerlichen Presse: Kerenskij und Provisorische Regierung einbezogen - "Kerensky against Stockholm" - Arbeiter- und Soldatenrat spielt keine Rolle mehr, usw. - behauptet, die Konferenz werde russische Revolution benachteiligen, Telegramm, usw.

   Zehn Tage in London geblieben, gegen diese Hetze aufgetreten, Kommuniqué herausgegeben, Telegramme an das Exekutivkomitee, die sozialistischen Mitglieder der Provisorischen Pegierung, usw. Ergebnis: Interviews mit Kerenskij, Tsereteli, etc. in der Londoner Presse. Vollständigt geklärt. Position von Lloyd George sehr erschüttert. Niemand zweifelte am Bsechluß der ersten Londoner Konferenz durch die zweite. Daily News und Manchester Guardian: D.N. [Daily News] hielt ein Regierungskrise für möglich wegen des skandalösen Auftretens von Lloyd George. Henderson der populärste Mann in England. Ganz unerwartet dann der 20. August. Henderson teilte ihnen im Büro der LP den Beschluß der Grubenarbeiter mit. Henderson war vollständig verzweifelt.

   Die Stimmung auf der zweiten Konferenz ganz anders - auf der ersten Konferenz fast ausschließlich Befürworter zu Wort gekommen, auf der zweiten meist Gegner. Beschluß der ersten Konferenz mit nur 3000 Stimmen unterstützt. Smillie sagte: - Rede von Lloyd George - Kerenskij - haben Widerspruch nicht gelesen.

   Middleton meinte beispielsweise, daß die Frage der Vertretung für die Grubenarbeiter eine große Rolle gespielt habe. Auch Smillie meinte, ILP sei zu stark vertreten. Kann erst als Teil der LP den Beschluß der LP beeinflussen, später noch eigene Vertreter [schicken]. Beide Fragen als ein Ganzes betrachtet.

   Auf der zweiten Konferenz hat eine erste Resolution den Beschluß vom 10. August bestätigt.

   Zweite Resolution: Vertretung so und so.

   Erste Resolution: 3000 Stimmen Mehrheit.

   Zweite Resolution abgelehnt.

   Nach Ehrlich war nicht die Frage der Vertretung entscheidend, sondern die Presse-Kampagne und die Verschlechterung der Zustände im Inneren Rußlands. Die Hauptursache ist die Paßfrage; die Arbeiter haben gegen die Regierung gestimmt, in Führungskreisen der Arbeiter möglich, daß die Arbeiterminister zurücktreten müssen. Die Rede von Lloyd George gegen die Pässe hat viel Erbitterung hervorgerufen. Viel Unzufriedenheit: aber noch keine ausreichende Kampfesstimmung, um diese Frage zum Ausgangspunkt für eine Kampagne gegen die Regierung zu nehmen. Ebenso in Frankreich. In beiden Ländern noch allgemeine für eine internationale Konferenz. Französischer Parteitag wird sich dafür aussprechen. Können deswegen nicht in die Opposition gehen, dann so starke politische Bewegung in Frankreich gegen die Regierung und gegen den Krieg. Getrauen sich nicht im Hinblick auf die internationale Lage, auch auf die in Deutschland. Confédération de Travail einstimming für die Konferenz; schicken zehn Vertreter zur interalliierten Gewerkschaftskonferenz.

   England: die Idee der internationalen Konferenz hat Wurzeln geschlagen, genau umgekehrt zum Beschluß von Manchester, jetzt für ein Zusammenkommen mit anderen Sozialisten. Mangel an Kampfeslust in England auch wegen der viel günstigeren ökonomischen Lage in England. In Frankreich schwierige innere ökonomische Lage - mehr und mehr in Frankreich gegen Union sacrée. In England nicht so sehr teuer, auch höhere Löhne, alles vorhanden, keine Rationierung, keine Teuerung. Das Leben ist mehr normal, die Industrie blüht.

   Die interalliierte Konferenz hat Sache verschlimmert. Nur Hyndman in prinzipieller Opposition. Vandervelde und De Brouckère gegen Teilnahme der Unterstützer der Hohenzollern.

   Französische Opposition von Compère-Morel in Sachen Schuldfrage. 33 Mitglieder der Kammer, ein Drittel der Fraktion. Diese Opposition, unterstützt durch Ribot und Lloyd George, schwächt Stellung der sozialistischen Partei und stärkt Position der Gegner. Sie waren auf der interalliierten Konferenz in der Minderheit - Resolution für Stockholm (MacDonald) mit großer Mehrheit angenommen.

   (Frieden nicht durch Krieg zu erreichen

   Krieg mehr und mehr imperialistisch)

   große Mehrheit

   Zweiter Teil: energischer Protest gegen die Paßverweigerung - Aufruf an alle alliierten Arbeiter, dagegen zu protestieren.

   Gesondert behandelt. Die Resolution Renaudels war schwächer, sie wurde übernommen, um Einstimmigkeit zu erreichen. Doch darüber (Protest) herrschte nicht einmal Einstimmigkeit. Beschlüsse nur einstimmig anzunemen. Beschlossen.

   Vandervelde: absurd, daß englische [?] Partei von dieser Konferenz mit gebundenen Händen nach Hause kommt. Die belgische Partei war die einzige gegen Stockholm. Die Russen haben auf ersuchen auch auch teilgenommen an der Abstimmung . Deswegen haben Thomas, Renaudel, Vandervelde und De Brouckère nicht an der Abstimmung teilgenommen. Da haben Renaudel und Konsorten nicht für ihre eigene Resolution gestimmt.

   Kriegsziele: auch keine Einigkeit erreichbar. Der Vorschlag der Russen, noch einen Tag weiterzumachen, wurde abgelehnt.

   Antrag einer Resolution: Delegation zu Wilson hinsichtlich eines Staatenbunds, von Renaudel - zurückgezogen.

   Interalliiertes Komitee eingerichtet: mit 50 gegen 40 Stimmen angenommen. Henderson meinte: Beschluß, keine bindenden Beschlüsse zu fassen, gelte nur prinzipiell, nicht für dieses. Russen, Italiener und ein Teil der französischen Minderheit hat dagegen gestimmt. Die französische Mehrheit und die Belgier stimmten nicht ab.

   Die Engländer haben jetzt die Auffassung, daß Stockholm ungelegen kommt. Wenn alliierte Sozialisten nicht einig sind, dann ist auch Stockholm nicht möglich. Henderson hat damit seine Meinung geändert, auch die Mehrheit.

   Die englische Partei sagt, die Zeit sei noch nicht gekommen für eine internationale sozialistische Konferenz. Vorbedingung für eine internationalen Konferenz: daß die alliierten Sozialisten einig sind.

   Goldenberg:

   Ergebnis der alliierten Konferenz größtenteils wegen Organisation. Er meinte, bei normaler Organisation müsse es möglich sein.

   Die Engländer: wenn man einen gewissen Druck auf die Engländer ausübe, werde das helfen. Kampagne in der Presse - Hilfe für die Organisation.

   In Frankreich kann die Mehrheit nicht offen gegen Stockholm auftreten. Die CGT völlig dafür.

   Blackpool: sehr stark durch die interalliierte Konferenz in London beeinflußt.

   Ehrlich: sie wollen nach Stockholm, um Frieden zu schaffen.

   Robinson will beispielsweise auf der Stockholmer Konferenz vor allem die Wahrheit über den Krieg unter den Arbeitern der Welt verbreiten - sieht Beschlüsse als Nebensache an.

 


Anmerkungen

1   Zu dieser Sitzung hatte Huysmans nach Ankunft der russischen Delegation am 9.9.1917 eingeladen: Telegramm an Stauning, in ABA, SDF, 528, nach einer Anfrage von Stauning, in Stockholm am 8.9. eingetroffen, in CHA, Stockholm, Corr., Sept. 1917, Nr. 12; Telegramm an Branting, Möller und Söderberg, ebd., Nr. 20. - Siehe auch die Notizen von Van Kol in IISG, NL Van Kol, 57, und die kurzen Berichte von Borgbjerg in dän. Social-Demokraten 11.9.1917, S. 4, und 12.9., S. 1. Nach ersterem Bericht waren von der russischen Delegation Rosanov [gemeint Rusanov], Smirnov, Erlich und Goldenberg, der Vertreter des Arbeiter- und Soldatenrats Panin und der Vertreter der Menschewiki Akselrod und vom Holländisch-skandinavischen Komitee Branting, Gustav Möller, Söderberg, Troelstra, Van Kol, Borgbjerg und Nina Bang (als Vertreterin für Stauning), Vidnes und als Sekretär Huysmans anwesend. Im zweiten Bericht schreibt Borgbjerg abschließend: "Wir besprechen jetzt, was das Organisationskomitee der Friedenskonferenz (das Holländisch-skandinavische Komitee in Zusammenarbeit mit der russischen Delegation) unternehmen soll. Es liegen schon zwei Vorschläge vor, einer von Troelstra und einer von Huysmans, die einander keineswegs ausschließen. Ich kann doch schon jetzt sagen, daß nicht die geringste Neigung besteht die Friedensarbeit aufzugeben"("Vi drøfter nu, hvad Fredskonferencens Organisations-Bureau (den holl.[andsk]-skandin.[aviske] Komité i Forbindelse med den russiske Delegation) skal foretage sig. Der foreligger allerede to Forslag, et fra Troelstra og et fra Huysmans, der iøvrigt ikke udelukker hinanden. Jeg kan dog straks sige, at der ikke er mindste Stemning for at opgive Fredsarbejdet"). Zu den genannten Vorschlägen siehe Dok. Nr. P/67, Anm. 3, und Nr. P/67a. 

2   Zum Bericht von Erlich siehe auch die kurze Charakterisierung von Borgbjerg in dän. Social-Demokraten 11.9.1917, S. 1: "en udførlig og intressant Beretning" [ein ausführlicher und interessanter Bericht]. "Mange Ting, som hidtil paa Grund af Censur og tendentiøse Telegrammer var uklart, fremtraadte nu i fuld Klarhed" [Viele Dinge, die bisher auf Grund der Zensur und tendenziöser Telegramme unklar gewesen waren, wurden jetzt völlig klar]. Ausführliche Wiedergabe von Erlichs Bericht in Borgbjergs "Brev fra Stockholm" [Brief aus Stockholm], datiert 10.9., in dän. Social-Demokraten 12.9.1917, S. 1. Danach sei die Hinreise "ein Siegeszug für die Friedenskonferenz" ("et Sejrstog for Fredskonferencen") gewesen. Dies habe sich dann geändert durch die Paßverweigerungen, den Widerstand in der französischen Parlamentsfraktion, die "Verleumdungskampagne" in England (die russische Regierung nehme Abstand von der Stockholmer Konferenz), den Umschwung in der englischen Arbeiterbewegung (Konferenz der Labour Party am 10. August und Fortsetzung am 21. August), die "ohne positives Ergebnis" ("uden positivt Resultat") verlaufene interallierte Sozialistenkonferenz in London (28.-29. August) und schließlich die dadurch beeinflußte Skepsis auf der Gewerkschaftskonferenz in Blackpool (3.-4. September). - Ein Bericht Erlichs auch auf der Besprechung mit dem MSPD-Vertreter Hermann Müller und dem Bulgaren Sakasov am 11.9.1917, Dok. Nr. P/68. Weitere Berichte: von Erlich in Nieuwe Rotterdamsche Courant 15.9.1917; Interview mit Rusanov in Svenska Dagbladet 23.9.1917; Erlich vor dem Exekutivkomitee des Arbeiter- und Soldatenrats am 22.9.1917, in schwed. Social-Demokraten 25.9., S. 4 (nach Isvestija 23.9.) - dazu auch Protokoll der 3. Zimmerwalder Konferenz in Lademacher 1967/2, S. 472f.; Erklärung von Goldenberg am 22.9.1917, Dok. Nr. P/70c; Interview mit Goldenberg in Wiener Arbeiterzeitung 26.10.1917. Siehe auch Troelstras Lagebericht in "Brieven uit Stockholm"[Briefe aus Stockholm], XIV, datiert 13.9., ausgehend von den Informationen der russischen Delegation, in Het Volk 18.9.1917, S. 1. - Zur Reise und ihrem Ergebnis Wade 1967, S. 458-466, und Wade 1969, S. 106-117, mit dem abschließenden Urteil "Having arrived in western Europe with great hopes, they returned bitterly disappointed". Der russische Arbeiter- und Soldatenrat und ihre Delegation waren "unable to force its program, beyond general principles, even on the Allied socialists".

3   Die russische Delegation kam zusammen mit Henderson am 23.7.1917 in London an und hatte am 25.7. ihr erstes Treffen mit dem Parteivorstand der Labour Party. Am 27.7. Weiterreise nach Paris. Dazu Klepsch 1983, S. 237-242.

4   Die Zuweisung der folgenden Stellungnahme ist von Troelstra durch einen Pfeil angegeben.

5   Siehe zur Teilnehmerzahl Gulkevic, russischer Gesandter in Stockholm, an Huysmans, 24.8.1917. Im Auftrag von Erlich und Rusanov wird mitgeteilt, daß die Engländer 34 Delegierte senden wollten, weil die Russen 30 schicken würden. Wenn technische Schwierigkeiten bestünden, würden beide ihre Delegationen verkleinern. In CHA, Stockholm, Corr., August 1917, Nr. 83.

6   Die Zuweisung der folgenden Stellungnahme ist von Troelstra durch eine Klammer angegeben.

7   Ankunft der russischen Delegation zusammen mit Henderson, MacDonald und George Wardle in Paris am 28.7.1917 und dort bis 31.7. Konferenzen mit der französischen Mehrheit und Minderheit. Dazu Wade 1967, S. 460-463, Grossheim 1978, S. 168, und Klepsch 1983, S. 242-244.

8   Resolution zur internationalen Konferenz, Punkt 6. Resolution abgedruckt in Pendant la guerre 1918, S. 180f.; auch in Stockholm 1918, S. XXIf.

9   Die russische Delegation traf am 4.8.1917 in Rom ein, und am 7.8. fand eine Sitzung mit dem Vorstand der PSI statt. Dazu Malatesta 1926, S. 152-154.

10   Die Reformistische Partei unter Leonida Bissolati, der dem italienischen Kabinett angehörte. Zu ihrer Haltung und zum Streit über ihre Zulassung zu internationalen sozialistischen Konferenzen siehe den vorbereiteten Korrespondenzteil 1917.

11   Am Rand angegeben: "10. Aug. LP. Londen". Sonderparteitag der Labour Party am 10.8.1917. Dazu Bünger 67, S. 181f.; Klepsch 1983, S. 253-259; Weckerlein 1994, S. 215-218.

12   Dazu - auch Albert Thomas war am "Manipulationsversuch" beteiligt - Stillig 1977, S. 260-271; Grossheim 1978, S. 170f.; Klepsch 1983, S. 253.

13   Die Delegierten der Miners' Federation beschlossen, auf dem am 21.8.1917 fortgesetzten Sonderparteitag der Labour Party ihren Stimmenblock wegen der vorgesehenen Teilnahme von Vertretern der ILP, BSP und Fabian Society in Stockholm gegen die Beschickung der Konferenz einzusetzen. Dazu Klepsch 1983, S. 264f.; Weckerlein 1994, S. 219.

14   Fortsetzung des Sonderparteitags der Labour Party (vom 10. 8.) am 21.8.1917. Dazu Bünger 1967, S. 184; Klepsch 1983, S. 264f.; Weckerlein 1994, S. 219f.

15   Vgl. Bericht über ein Gespräch mit Ehrlich von Gustav Mayer am 13.9.1917 in PA AA, WK Nr. 2 c, Bd. 10, S. 9f.; auch Mayer 1949, S. 280f. (dort Auszug aus diesem Bericht). Erlich habe vor allem betont, daß "die Friedensfreunde im französischen und italienischen Proletariat sich vor jeder ernsten Aktion scheuten", um damit nicht Deutschland in die Hände zu spielen. Die innenpolitische Entwicklung sei daher "der Schlüssel für die Weitergestaltung der internationalen Lage".

16   Die interalliierte Gewerkschaftskonferenz fand am 10.-11.9.1917 statt.

17   Parteitag der Labour Party in Manchester am 23.-25.1.1917. Dazu Blänsdorf 1979, S. 356; Klepsch 1983, S. 128-130. Mit großer Mehrheit wurde hier eine Zusammekunft der Internationale vor Kriegsende abgelehnt und eine Resolution angenommen, die den Sieg der Entente über Deutschland und einen Kongreß der alliierten sozialistischen Parteien beim Friedensschluß forderte.

18   Die interalliierte Sozialistenkonferenz in London am 28.-29. 8.1917. Dazu Klepsch 1983, S. 265f. - Siehe auch Bericht von Goldenberg in Dok. Nr. P/70c.

19   Im Zusammenhang mit den französich-englisch-russischen Verhandlungen in Paris forderte in einem Brief eine Gruppe von drei Mitgliedern der CAP der SFIO und 33 Abgeordneten der SFIO-Fraktion, u.a. Guesde, Bracke, Compère-Morel, Hubert-Rouger, Varenne, im Gegensatz zu den Beschlüssen der Konferenz, daß die Kriegsschuldfrage an erster Stelle der Tagesordnung zu stehen habe und nur unter dieser Bedingung die interalliierte Konferenz in Londoin der internationalen sozialistischen Konferenz zustimmen dürfe. Bei einer anderen Entscheidung müsse der Conseil National der SFIO zur erneuten Beratung einberufen werden. Brief veröffentlicht in Populaire 4.8.1917, S. 4; siehe Großheim S. 168.

20   Vgl. in Troelstras "Brieven uit Stockholm"[Briefe aus Stockholm], XIV, datiert 13.9., in Het Volk 18.9.1917, S. 1: der Grund für die ergebnislos verlaufene interaliierte Konferenz sei "hauptsächlich mangelhafte technische Vorbereitung" ("voornamelijk gemis aan technische voorbereiding") gewesen.

21   Gewerkschaftskongreß in Blackpool am 3.-4.9. 1917. Dazu Klepsch 1983, S. 266f.; Weckerlein 1994, S. 222-224. Die Kompromißresolution zur Stockholmer Konferenz (kann gegenwärtig nicht stattfinden, aber internationale Konferenz anzustreben) war von Robert Smillie, dem Vorsitzenden der Miners' Fedarion und ILP-Mitglied formuliert worden. - Siehe auch Bericht von Goldenberg in Dok. Nr. P/70c.