Sitzung des Holländisch-skandinavischen Komitees mit der russischen Delegation, 10. September 1917

P/66
IISG, NL Pieter J. Troelstra, 423. Hschr. (Troelstra), 8 S.1

   Ehrlich2 2 deelen

   1 Londen - Parijs - Rom -

   2 Terugreis.

   1 Groot resultaat.

   Londen: geen tegenstand.3 Gesproken:
1e dag LP. - ILP en B.S.P.

   [LP]4 Ex. Com. geen princ. oppositie alleen
technische vragen

   15 Aug onmogelijk

   bereid 23 te komen

   ook over aantal gedel. en stemmen5

   [ILP, BSP]6 informatie voldoende ook over
Rusland

   geen debatten

   2e dag uitnodig. naar Parijs te komen. Daarheen
verdere onderhandelingen verdaagd.

   Parijs. Com. Admin.7

   geen princ. tegenstand

   eenige vraag: tagesordnung - Schuldvraag.

   zeer scherp gesteld.

   Eng. soc. stellen vraag oblig. karakter der besluiten.

   Engelande geen gewicht aan behand. der schuldvraag - indruk: de
Engelschen er tegen, die voorop te stellen.

   Groot deel der Fransche soc. tegend. schuldvr. voorop
stellen. Minderheid alle ertegen: spec punt

   Meerderheid wilde weten, wat sp. Russen. Zij geantwoord: over
[? schwer lesbar] 3 jaar samenkomst der soc. selbstverständlich dat er
over gesproken wordt. Tegen als speciaal punt, ook niet: eenig gezichtspunt van
vooruit te behandelen 't 1e punt agenda

   Renaudel: dat bevredigd ons.

   Thomas eerst er nog tegen - vond geen stuin

   Ten slotte eenstemmig angenomen.

   Engelschen: geen obligat. karakter

   Franschen bleken vóór bindend karakter,
speciaal Renaudel, vond dat 't belangrijkst tegenover Fransche openb.
meening - De resolutie, waarin dit opgenomen: laat 't bindend karakter
als selbstverständig [selbstverständlich] bij. Sectie spreekt over

manier om Partijen die besluiten te doen doorvoeren (1e
resolutie)8

   Henderson en MacDonald ertegen: dan zou L.P. niet kunnen
deelnemen. Toch eenstemmig aangenomen

   Rome.9 Offic. partij: met deze snel
ter overeenstemming: van tegenstand in PB geen spoor, wel wat reserve bij
enkelen: of er wat van komen zou, vrees voor oblig. karakter. Besluit te gaan
naar St.[ockholm] eenstemmig. Ze wilden eerst nog een resolutie nemen,
dat zij zich niet overbinden konden uitvoer. res. Op verzoek
Russen hiervan teruggekomen, Russen wezen op: geldt voor resoluties die im
Geiste der angeführten Prinzipien sind, geldt dus niet voor bijv.

imperialistische besluiten.

   Interallierte Konferenz Londen: op alle 3 plaatsen gevraagd
naar stp. Russen: antw. dat zij die voor niet noodig en gevaarlijk houden, maar
bereid erheen te gaan ter informatie als zij gehouden werd. Engelsche
minderheid herover met hun eens, ook de Fransche minderheid en de Ital. partij,
die er beslist tegen was, en eerst niet heen wou, overtuigd door R. beter
erheen te gaan. De Ital. partij bood hun gelegenheid direkt met arbeiders in
aanraking te komen. Na 2 dagen moeten zij echter terug: een paar Russ. pg.
hebben vele massa-verg. gehouden.

   Minderheidspartij: onderhandelingen met deze wat
eenzijdig karakter. Met deze partij niet het recht, hen uit te noodigen, omdat
zij formeel niet 't recht hebben tot deelneming. Zij zeiden dus: daarover
besloten door Int. Soc. Bureau met recht van appel op konferentie. Dus
beperkt hen met Lage bekend te maken10 - Alle groepen in Italie
hebben zich voor Stockholm uitgesproken, groep Bissolati onder bepaalde
voorwarden.

   De reformistes stelden deelneming afhankelijk van besluit
Inter. all. Konferenz.

   Terugreis. Kwamen te Londen een paar uur na
afloop
konferentie.11 Ze heeft zich tot 21e verdaagd.
Van aanwezigen gehoord: Stemming was buitengewoon gunstig: de
Führer der rechten zeiden bv tot Snowden: Nu ben jullie de baas - Will
Thorne hadde zelfs niet den moed aan 't woord te komen. Wegens Russ.
rev
. met meer dan 3/4 meerderheid naar Stockholm. Voorwaarde: niet
obligatorisch. Als Henderson die voorw. had laten vallen, zou er zelfde
meerderheid gehad hebben.

   Engelsche bourgeois-pers razend. Exek. komitee Petrograd
getelegr.

   Direkt na Konf. campagne bourgeois-pers: Kerenskij en prov.
Reg. erin betrokken - "Kerensky against Stockholm" - Arb. en Sold. raad speelt
geen rol meer, enz. - beweerd konf. zou Russ. rev. benadeelen, telegram
enz.12

   10 dagen in Londen gebleven, tegen deze Hetze opgetreden,
communiqué uitgegeveven, telegrammen aan Ex Kom., soc. leden prov. Reg.
enz. Resultaat: in Londener pers interviews met Kerensky, Tseretelli enz.
Vollständig geklärt. Positie Lloyd George zeer erschüttert.
Niemand twijfelde aan versterking besl. der 1e Lond. Konf. door
2e. Daily News en Manchester Guardian: D.N. [Daily News] nam
mogelijke reg. krisen aan wegens skandaloses optreden LG [Lloyd George's].
Henderson de populaireste man in Engeland. Geheel onverwacht dan
20en Aug.13 Hendersons ontbood hen in bureau L.P.
mededeeling besluit der mijnarbeiders. H.[enderson] was vollst.

verzweifelt.

   Stemming 2e Konf. geheel andere14 -
1e Konf haast uitsluitende voorst. aan 't woord, op 2 meest
tegenstanders. Besluit der 1e Konf. slechts met 3000 st.
ondersteund. Smillie zei: - rede Lloyd George - Kerensky - hebben tegenspraak
niet gelezen.

   Middleton bijv. meende, vraag der representatie bij
mijnarbeiders groote rol gespeeld. Ook Sm.[illie] achtte ILP te sterk
vertegenw. Kan eerst als deel LP besluit der LP beeinflussen, later nog
aparte vertegenw. Beede vragen als een geheel beschouwd.

   Op 2e Konf. 1 resol. bevestiging besluit 10 Aug.

   2e res: representatie zóó en
zóó.

   1e resolutie: 3000 stemmen meerderheid

   2e resolutie verworpen.

   Volgens Ehrlich was niet de representatie beslissend, maar de
pers-campagne en de verslechtering van den binnel. toestand in Rusland.
De hoofdoorzak pasporten-vraag; de arbeiders tegen regering gestemd, in arb.
leiderskringen mogelijk dat arb. ministers aftreden moeten. Rede LG. [Lloyd
George's] tegen passen heeft veel verbittering gewekt. Veel ontevredenheid:
maar nog geen voldoende strijdstemming, om deze vraag als uitgangspunt camp.
tegen Reg. Idem in Frankrijk. In beide landen nog algemeen voor
intern. konf. Fransch kongres zal zich daarvoor uitspreken. Kunnen deswegen
niet in oppositie gaan, dan zoo sterke politieke beweging in Frankrijk tegen
Reg. en tegen oorlog. Durven 't niet aan met oog op intern. toestand, ook die
in Dl. [Duitsland]15 Conf.[édération] de
Travail eenstemmig voor Konf.; 10 leden naar Konf. interallierten Syndik.
Konferenz.16

   Engeland: idee der int. soc. konf. wortel geschoben, precies
andersom als besluit Manchester,17 nu voor samenkomen met
andere soc. Gebrek aan strijdlust in Engeland ook wegens veel gunstiger ekon.
toest. in Eng.[eland] In Fr.[ankreijk] schwere innere ekon. Lage - meer en meer
in Frankr[ijk] tegen Union sacrée. In Engeland niet z.[oo]
veel duur, ook grooter loon, alles voorhanden, geen
rantsoeneering, geen duuring. Leven meer normaal, industrie bloest.

   Int. All. Konf. hat Sache verschlimmert.18
Alleen Hyndman princ. oppos. Vanderv.[elde] en
Brouck
.[ère] tegen deelname der steuners Hohenz.

   Fransche opp. v Comp.[ère-] Morel in zake schuldvraag.
33 kamerleden, 1/3 der fraktie.19 Deze oppositie, ondersteund door
Ribot en Lloyd George, verzwakt stell. soc. partij versterkt positie
tegenstanders. Zij waren op int. all. konf. in minderheid - resolutie
vóór St.[ockholm] (MacDonald) met groote meerderheid
aangenomen.

   (vrede niet door oorlog te krijgen

   oorlog meer en meer imperialistisch)

   groote meerderheid

   2e deel: energiek protest tegen passenweigering -
oproep aan alle all. arb. daartegen te protesteeren.

   apart behandeld. Res. Renaudel was zwakker, die overgenomen om
eenstemmigheid te krijgen. Toch heerover (protest) niet eens
eenstemmigheid. Besloten alleen eenstemmig aangen.  
besluiten.

   Vandervelde: absurd dat engels [? schwer lesbar] partij van
deze konf. met gebonden handen naar huis. De Belg. partij was de eenige
tegen Stockholm. De Russen op verzoek deelgenomen ook aan

stemmingen. Daardoor Thomas, Renaud.[el] VdV. [Vandervelde] en
Brouck.[ère] niet aan stemming deelgenomen. Toen hebben Renaud.
c.s. hun eigen resolutie niet gestemd.

   Kriegsziele: ook geen eenigheid te krijgen. Voorstel der
Russen nog een dag voorttezetten, verworpen.

   Voorgesteld 1 resol: delegatie aan Wilson i/z statenbond

   v[an] Renaudel - teruggetrokken

   Interall. Komitee ingesteld: 50 tegen 40 aangenomen.
Henderson meende: besluit om geen bindend besl. te nemen gold alleen voor
principieele, niet voor dit. Russen, Italianers deel fransch
minderheid ertegen gestemd. De fr. meerderheid en Belgen stemden
niet
.

   De Engelschen nu in de idee, dat Stockholm ontijdig is.
Als all. soc. niet eens, dus ook Stockh.[olm] niet mogelijk. Henderson
daardoor gewijzigd, ook de meerderheid.

   De Engelsche partij zegt nog niet tijdig, int. soc. konf.
Voorwaarde voor int. konf: dat de allierte soc. eens.

   Goldenberg:

   uitslag all. konf grootendeels v. d.
organisatie.20 Hij meent, bij normale organisatie moet het
mogelik zijn.

   Engelschen: als men een zekere pressie op de Engelsche
uitoefende, zou helpen. Camp[angne] in de pers - hulp
organisatie

   In Frankr.[ijk] kan de meerderheid niet openlijk tegen
Stockholm optreden. De C.G. volkomen er voor

   Blackpool:21 zeer sterk beinvloed door int. all.
konf. Londen

   Ehrlich: ze willen naar St.[ockholm] om vrede te
maken
.

   Robinson bijv. wil op konf. St.[ockholm] vooral onder de arb.
der wereld waarheid over oorlog - acht besluiten bijzaak.

 

Übersetzung

   Ehrlich zwei Teile [der Reise]

   1. London - Paris - Rom

   2. Rückreise

   Zu 1. Großartiges Ergebnis.

   London: kein Widerstand. Gesprochen: am ersten Tag mit
LP. - ILP und BSP.

   [LP] [Im] Exekutivkomitee keine prinzipielle Opposition, nur
technische Fragen [behandelt]

   15. August unmöglich

   bereit am 23. zu kommen

   auch über Zahl der Delegierten und Stimmen
[gesprochen]

   [ILP, BSP] Information, auch hinreichend über
Rußland

   keine Debatte

   Zweiter Tag Einladung, nach Paris zu kommen. Deorthin weitere
Verhandlungen vertagt.

   Paris. In Commission Administrative.

   kein prinzipieller Widerstand

   einzige Frage: Tagesordnung - Schuldfrage.

   sehr scharf gestellt.

   Die englischen Sozialisten fragen nach obligatorischem
Charakter der Beschlüsse.

   Die Engländer [legen] kein Gewicht auf die Behandlung der
Schuldfrage - Eindruck: die Engländer sind dagegen, diese Frage
vorab zu stellen.

   Ein Großteil der französischen Sozialisten im
Gegenteil
dafür, die Schuldfrage vorab zu stellen. Die
Minderheitsvertreter alle dagegen: gesonderter Punkt.

   Die Mehrheit wollte wissen, welchen Standpunkt die Russen
einnähmen. Sie haben geantwortet: nach über 3 Jahren Zusammenkunft
der Sozialisten selbstverständlich, daß darüber gesprochen
wird. Dagegen, dies zu einem gesonderten Punkt zu machen, auch nicht: einziger
Gesichtspunkt im voraus zu behandeln als ersten Punkt der Tagesordnung.

   Renaudel: das befriedigt uns.

   Thomas zuerst noch dagegen - fand keine
Unterstützung

   Schließlich einstimmig angenommen.

   Die Engländer: kein obligatorischer Charakter.

   Die Franzosen schienen für bindenden Charakter zu
sein, besonders Renaudel, fand, dies sei am wichtigsten der französischen
öffentlichen Meinung gegenüber. - Die Resolution, in die dieses
aufgenommen worden ist: läßt den bindenden Charakter als
selbstverständlich zu, besonders im Abschnitt, der von der Art und
Weise
spricht, wie die teilnehmenden Parteien veranlaßt werden, die
Beschlüsse durchzuführen (erste Resolution).

   Henderson und MacDonald dagegen: dann kann die LP nicht
teilnehmen. Dennoch einstimmig angenommen.

   Rom. Offizielle Partei: mit dieser rasch
übereingekommen: von Widerstand im Parteivorstand keine Spur, aber etwas
Reserviertheit von einzelnen: ob etwas daraus werde, Furcht vor bindendem
Charakter. Beschluß, nach Stockholm zu gehen, einstimmig. Sie wollten
zuerst noch eine Resolution verabschieden, daß sie sich nicht

verpflichten könnten, Resolutionen auszuführen. Auf
Vorschlag der Russen davon abgekommen. Die Russen erklärten: gilt für
Resolutionen, die im Geiste der angeführten Prinzipien sind, gilt
also nicht beispielsweise für imperialistische Beschlüsse.

   Interallierte Konferenz in London: an allen drei Orten nach dem
Standpunkt der Russen gefragt. Russen: antworteten, daß sie diese
für nicht notwendig und gefährlich hielten, aber bereit seien, zwecks
Information dorthin zu gehen, wenn sie abgehalten werde. Die englische
Minderheit stimmt mit ihnen überein, auch die französische Minderheit
und die italienische Partei, die entschlossen dagegen war und zuerst nicht hin
wollte, aber durch die Russsen überzeugt wurde, lieber hinzugehen. Die
italienische Partei gab ihnen Gelegenheit, direkt mit Arbeitern in Verbindung
zu treten. Nach zwei Tagen mußten sie wieder zurück: enige russische
Parteigenossen haben viele Massenkundgebungen abgehalten.

   Minderheitspartei: Verhandlungen mit ihnen waren etwas
einseitig. Bei dieser Partei [liegt] nicht das Recht [vor], sie einzuladen,
weil sie formal nicht das Recht zur Teilnahme habe. Sie sagten also:
darüber bechlossen durch das ISB mit Recht zur Appellation

auf der Konferenz. Folglich darauf beschränkt, sie mit der Lage bekannt zu
machen. - Alle Gruppen in Italien haben sich für Stockholm erklärt,
die Gruppe um Bissolati unter bestimmten Bedingungen.

   Die Reformisten machten die Teilnahme vom Beschluß der
interalliierten Konferenz abhängig.

   Rückreise. Kamen nach London ein paar Stunden
nach Abschluß der Konferenz. Sie hat sich auf den 21. vertagt. Von
Teilnehmern erfahren: Die Stimmung war außergewöhnlich

günstig: die Führer der Rechten sagten beispielsweise zu
Snowden: jetzt sind Sie der Boss. - Will Thorne hatte nicht den Mut, sich zu
Wort zu melden. Wegen der russischen Revolution mit mehr als 3/4 der
Stimmen für Stockholm. Bedingung: nicht obligatorisch. Wenn Henderson die
Vorbedingung fallen gelassen hätte, hätte er dieselbe Mehrheit
bekommen.

   Die englische bürgerliche Presse rasend. Exekutivkomitee
in Petrograd hat telegrafiert.

   Direkt nach der Konferenz Kampagne der bürgerlichen
Presse: Kerenskij und Provisorische Regierung einbezogen - "Kerensky against
Stockholm" - Arbeiter- und Soldatenrat spielt keine Rolle mehr, usw. -
behauptet, die Konferenz werde russische Revolution benachteiligen, Telegramm,
usw.

   Zehn Tage in London geblieben, gegen diese Hetze aufgetreten,
Kommuniqué herausgegeben, Telegramme an das Exekutivkomitee, die
sozialistischen Mitglieder der Provisorischen Pegierung, usw. Ergebnis:
Interviews mit Kerenskij, Tsereteli, etc. in der Londoner Presse.
Vollständigt geklärt. Position von Lloyd George sehr
erschüttert. Niemand zweifelte am Bsechluß der ersten Londoner
Konferenz durch die zweite. Daily News und Manchester Guardian: D.N. [Daily
News] hielt ein Regierungskrise für möglich wegen des
skandalösen Auftretens von Lloyd George. Henderson der populärste
Mann in England. Ganz unerwartet dann der 20. August. Henderson teilte ihnen im
Büro der LP den Beschluß der Grubenarbeiter mit. Henderson war
vollständig verzweifelt.

   Die Stimmung auf der zweiten Konferenz ganz anders - auf der
ersten Konferenz fast ausschließlich Befürworter zu Wort gekommen,
auf der zweiten meist Gegner. Beschluß der ersten Konferenz mit nur 3000
Stimmen unterstützt. Smillie sagte: - Rede von Lloyd George - Kerenskij -
haben Widerspruch nicht gelesen.

   Middleton meinte beispielsweise, daß die Frage der
Vertretung für die Grubenarbeiter eine große Rolle gespielt habe.
Auch Smillie meinte, ILP sei zu stark vertreten. Kann erst als Teil der
LP den Beschluß der LP beeinflussen, später noch eigene Vertreter
[schicken]. Beide Fragen als ein Ganzes betrachtet.

   Auf der zweiten Konferenz hat eine erste Resolution den
Beschluß vom 10. August bestätigt.

   Zweite Resolution: Vertretung so und so.

   Erste Resolution: 3000 Stimmen Mehrheit.

   Zweite Resolution abgelehnt.

   Nach Ehrlich war nicht die Frage der Vertretung entscheidend,
sondern die Presse-Kampagne und die Verschlechterung der Zustände
im Inneren Rußlands. Die Hauptursache ist die Paßfrage; die
Arbeiter haben gegen die Regierung gestimmt, in Führungskreisen der
Arbeiter möglich, daß die Arbeiterminister zurücktreten
müssen. Die Rede von Lloyd George gegen die Pässe hat viel
Erbitterung hervorgerufen. Viel Unzufriedenheit: aber noch keine ausreichende
Kampfesstimmung, um diese Frage zum Ausgangspunkt für eine Kampagne

gegen die Regierung zu nehmen. Ebenso in Frankreich. In beiden
Ländern noch allgemeine für eine internationale Konferenz.
Französischer Parteitag wird sich dafür aussprechen. Können
deswegen nicht in die Opposition gehen, dann so starke politische Bewegung in
Frankreich gegen die Regierung und gegen den Krieg. Getrauen sich nicht im
Hinblick auf die internationale Lage, auch auf die in Deutschland.
Confédération de Travail einstimming für die Konferenz;
schicken zehn Vertreter zur interalliierten Gewerkschaftskonferenz.

   England: die Idee der internationalen Konferenz hat Wurzeln
geschlagen, genau umgekehrt zum Beschluß von Manchester, jetzt für
ein Zusammenkommen mit anderen Sozialisten. Mangel an Kampfeslust in England
auch wegen der viel günstigeren ökonomischen Lage in England. In
Frankreich schwierige innere ökonomische Lage - mehr und mehr in
Frankreich gegen Union sacrée. In England nicht so sehr teuer,
auch höhere Löhne, alles vorhanden, keine Rationierung, keine
Teuerung. Das Leben ist mehr normal, die Industrie blüht.

   Die interalliierte Konferenz hat Sache verschlimmert.
Nur Hyndman in prinzipieller Opposition. Vandervelde und De
Brouckère
gegen Teilnahme der Unterstützer der
Hohenzollern.

   Französische Opposition von Compère-Morel in Sachen
Schuldfrage. 33 Mitglieder der Kammer, ein Drittel der Fraktion. Diese
Opposition, unterstützt durch Ribot und Lloyd George, schwächt
Stellung der sozialistischen Partei und stärkt Position der Gegner. Sie
waren auf der interalliierten Konferenz in der Minderheit - Resolution für
Stockholm (MacDonald) mit großer Mehrheit angenommen.

   (Frieden nicht durch Krieg zu erreichen

   Krieg mehr und mehr imperialistisch)

   große Mehrheit

   Zweiter Teil: energischer Protest gegen die
Paßverweigerung - Aufruf an alle alliierten Arbeiter, dagegen zu
protestieren.

   Gesondert behandelt. Die Resolution Renaudels war
schwächer, sie wurde übernommen, um Einstimmigkeit zu erreichen. Doch
darüber (Protest) herrschte nicht einmal Einstimmigkeit. Beschlüsse
nur einstimmig anzunemen. Beschlossen.

   Vandervelde: absurd, daß englische [?] Partei von dieser
Konferenz mit gebundenen Händen nach Hause kommt. Die belgische Partei war
die einzige gegen Stockholm. Die Russen haben auf ersuchen auch auch
teilgenommen an der Abstimmung . Deswegen haben Thomas, Renaudel,
Vandervelde und De Brouckère nicht an der Abstimmung
teilgenommen. Da haben Renaudel und Konsorten nicht für ihre eigene

Resolution gestimmt.

   Kriegsziele: auch keine Einigkeit erreichbar. Der
Vorschlag der Russen, noch einen Tag weiterzumachen, wurde abgelehnt.

   Antrag einer Resolution: Delegation zu Wilson hinsichtlich
eines Staatenbunds, von Renaudel - zurückgezogen.

   Interalliiertes Komitee eingerichtet: mit 50 gegen 40
Stimmen angenommen. Henderson meinte: Beschluß, keine bindenden
Beschlüsse zu fassen, gelte nur prinzipiell, nicht für
dieses
. Russen, Italiener und ein Teil der französischen Minderheit
hat dagegen gestimmt. Die französische Mehrheit und die Belgier

stimmten nicht ab.

   Die Engländer haben jetzt die Auffassung, daß
Stockholm ungelegen kommt. Wenn alliierte Sozialisten nicht einig sind,
dann ist auch Stockholm nicht möglich. Henderson hat damit seine
Meinung geändert, auch die Mehrheit.

   Die englische Partei sagt, die Zeit sei noch nicht gekommen
für eine internationale sozialistische Konferenz. Vorbedingung für
eine internationalen Konferenz: daß die alliierten Sozialisten
einig sind.

   Goldenberg:

   Ergebnis der alliierten Konferenz größtenteils wegen

Organisation. Er meinte, bei normaler Organisation müsse es
möglich sein.

   Die Engländer: wenn man einen gewissen Druck auf die
Engländer ausübe, werde das helfen. Kampagne in der Presse -
Hilfe für die Organisation.

   In Frankreich kann die Mehrheit nicht offen gegen
Stockholm auftreten. Die CGT völlig dafür.

   Blackpool: sehr stark durch die interalliierte Konferenz in
London beeinflußt.

   Ehrlich: sie wollen nach Stockholm, um Frieden zu
schaffen
.

   Robinson will beispielsweise auf der Stockholmer Konferenz vor
allem die Wahrheit über den Krieg unter den Arbeitern der Welt verbreiten
- sieht Beschlüsse als Nebensache an.

 

Anmerkungen

1   Zu dieser Sitzung hatte Huysmans nach Ankunft der russischen
Delegation am 9.9.1917 eingeladen: Telegramm an Stauning, in ABA, SDF, 528,
nach einer Anfrage von Stauning, in Stockholm am 8.9. eingetroffen, in CHA,
Stockholm, Corr., Sept. 1917, Nr. 12; Telegramm an Branting, Möller und
Söderberg, ebd., Nr. 20. - Siehe auch die Notizen von Van Kol in IISG, NL
Van Kol, 57, und die kurzen Berichte von Borgbjerg in dän.
Social-Demokraten 11.9.1917, S. 4, und 12.9., S. 1. Nach ersterem Bericht waren
von der russischen Delegation Rosanov [gemeint Rusanov], Smirnov, Erlich und
Goldenberg, der Vertreter des Arbeiter- und Soldatenrats Panin und der
Vertreter der Menschewiki Akselrod und vom Holländisch-skandinavischen
Komitee Branting, Gustav Möller, Söderberg, Troelstra, Van Kol,
Borgbjerg und Nina Bang (als Vertreterin für Stauning), Vidnes und als
Sekretär Huysmans anwesend. Im zweiten Bericht schreibt Borgbjerg
abschließend: "Wir besprechen jetzt, was das Organisationskomitee der
Friedenskonferenz (das Holländisch-skandinavische Komitee in
Zusammenarbeit mit der russischen Delegation) unternehmen soll. Es liegen schon
zwei Vorschläge vor, einer von Troelstra und einer von Huysmans, die
einander keineswegs ausschließen. Ich kann doch schon jetzt sagen,
daß nicht die geringste Neigung besteht die Friedensarbeit
aufzugeben
"("Vi drøfter nu, hvad Fredskonferencens
Organisations-Bureau (den holl.[andsk]-skandin.[aviske] Komité i
Forbindelse med den russiske Delegation) skal foretage sig. Der foreligger
allerede to Forslag, et fra Troelstra og et fra Huysmans, der iøvrigt
ikke udelukker hinanden. Jeg kan dog straks sige, at der ikke er mindste
Stemning for at opgive Fredsarbejdet
"). Zu den genannten Vorschlägen
siehe Dok. Nr. P/67, Anm. 3, und Nr. P/67a. 

2   Zum Bericht von Erlich siehe auch die kurze Charakterisierung
von Borgbjerg in dän. Social-Demokraten 11.9.1917, S. 1: "en
udførlig og intressant Beretning" [ein ausführlicher und
interessanter Bericht]. "Mange Ting, som hidtil paa Grund af Censur og
tendentiøse Telegrammer var uklart, fremtraadte nu i fuld Klarhed"
[Viele Dinge, die bisher auf Grund der Zensur und tendenziöser Telegramme
unklar gewesen waren, wurden jetzt völlig klar]. Ausführliche
Wiedergabe von Erlichs Bericht in Borgbjergs "Brev fra Stockholm" [Brief aus
Stockholm], datiert 10.9., in dän. Social-Demokraten 12.9.1917, S. 1.
Danach sei die Hinreise "ein Siegeszug für die Friedenskonferenz" ("et
Sejrstog for Fredskonferencen") gewesen. Dies habe sich dann geändert
durch die Paßverweigerungen, den Widerstand in der französischen
Parlamentsfraktion, die "Verleumdungskampagne" in England (die russische
Regierung nehme Abstand von der Stockholmer Konferenz), den Umschwung in der
englischen Arbeiterbewegung (Konferenz der Labour Party am 10. August und
Fortsetzung am 21. August), die "ohne positives Ergebnis" ("uden positivt
Resultat") verlaufene interallierte Sozialistenkonferenz in London (28.-29.
August) und schließlich die dadurch beeinflußte Skepsis auf der
Gewerkschaftskonferenz in Blackpool (3.-4. September). - Ein Bericht Erlichs
auch auf der Besprechung mit dem MSPD-Vertreter Hermann Müller und dem
Bulgaren Sakasov am 11.9.1917, Dok. Nr. P/68. Weitere Berichte: von Erlich in
Nieuwe Rotterdamsche Courant 15.9.1917; Interview mit Rusanov in Svenska
Dagbladet 23.9.1917; Erlich vor dem Exekutivkomitee des Arbeiter- und
Soldatenrats am 22.9.1917, in schwed. Social-Demokraten 25.9., S. 4 (nach
Isvestija 23.9.) - dazu auch Protokoll der 3. Zimmerwalder Konferenz in
Lademacher 1967/2, S. 472f.; Erklärung von Goldenberg am 22.9.1917, Dok.
Nr. P/70c; Interview mit Goldenberg in Wiener Arbeiterzeitung 26.10.1917. Siehe
auch Troelstras Lagebericht in "Brieven uit Stockholm"[Briefe aus Stockholm],
XIV, datiert 13.9., ausgehend von den Informationen der russischen Delegation,
in Het Volk 18.9.1917, S. 1. - Zur Reise und ihrem Ergebnis Wade 1967, S.
458-466, und Wade 1969, S. 106-117, mit dem abschließenden Urteil "Having
arrived in western Europe with great hopes, they returned bitterly
disappointed". Der russische Arbeiter- und Soldatenrat und ihre Delegation
waren "unable to force its program, beyond general principles, even on the
Allied socialists".

3   Die russische Delegation kam zusammen mit Henderson am
23.7.1917 in London an und hatte am 25.7. ihr erstes Treffen mit dem
Parteivorstand der Labour Party. Am 27.7. Weiterreise nach Paris. Dazu Klepsch
1983, S. 237-242.

4   Die Zuweisung der folgenden Stellungnahme ist von Troelstra
durch einen Pfeil angegeben.

5   Siehe zur Teilnehmerzahl Gulkevic, russischer Gesandter in
Stockholm, an Huysmans, 24.8.1917. Im Auftrag von Erlich und Rusanov wird
mitgeteilt, daß die Engländer 34 Delegierte senden wollten, weil die
Russen 30 schicken würden. Wenn technische Schwierigkeiten bestünden,
würden beide ihre Delegationen verkleinern. In CHA, Stockholm, Corr.,
August 1917, Nr. 83.

6   Die Zuweisung der folgenden Stellungnahme ist von Troelstra
durch eine Klammer angegeben.

7   Ankunft der russischen Delegation zusammen mit Henderson,
MacDonald und George Wardle in Paris am 28.7.1917 und dort bis 31.7.
Konferenzen mit der französischen Mehrheit und Minderheit. Dazu Wade 1967,
S. 460-463, Grossheim 1978, S. 168, und Klepsch 1983, S. 242-244.

8   Resolution zur internationalen Konferenz, Punkt 6. Resolution
abgedruckt in Pendant la guerre 1918, S. 180f.; auch in Stockholm 1918, S.
XXIf.

9   Die russische Delegation traf am 4.8.1917 in Rom ein, und am
7.8. fand eine Sitzung mit dem Vorstand der PSI statt. Dazu Malatesta 1926, S.
152-154.

10   Die Reformistische Partei unter Leonida Bissolati, der dem
italienischen Kabinett angehörte. Zu ihrer Haltung und zum Streit
über ihre Zulassung zu internationalen sozialistischen Konferenzen siehe
den vorbereiteten Korrespondenzteil 1917.

11   Am Rand angegeben: "10. Aug. LP. Londen". Sonderparteitag der
Labour Party am 10.8.1917. Dazu Bünger 67, S. 181f.; Klepsch 1983, S.
253-259; Weckerlein 1994, S. 215-218.

12   Dazu - auch Albert Thomas war am "Manipulationsversuch"

beteiligt - Stillig 1977, S. 260-271; Grossheim 1978, S. 170f.; Klepsch 1983,
S. 253.

13   Die Delegierten der Miners' Federation beschlossen, auf dem
am 21.8.1917 fortgesetzten Sonderparteitag der Labour Party ihren
Stimmenblock wegen der vorgesehenen Teilnahme von Vertretern der ILP, BSP und
Fabian Society in Stockholm gegen die Beschickung der Konferenz einzusetzen.
Dazu Klepsch 1983, S. 264f.; Weckerlein 1994, S. 219.

14   Fortsetzung des Sonderparteitags der Labour Party (vom 10.
8.) am 21.8.1917. Dazu Bünger 1967, S. 184; Klepsch 1983, S. 264f.;
Weckerlein 1994, S. 219f.

15   Vgl. Bericht über ein Gespräch mit Ehrlich von
Gustav Mayer am 13.9.1917 in PA AA, WK Nr. 2 c, Bd. 10, S. 9f.; auch Mayer
1949, S. 280f. (dort Auszug aus diesem Bericht). Erlich habe vor allem betont,
daß "die Friedensfreunde im französischen und italienischen
Proletariat sich vor jeder ernsten Aktion scheuten", um damit nicht Deutschland
in die Hände zu spielen. Die innenpolitische Entwicklung sei daher "der
Schlüssel für die Weitergestaltung der internationalen Lage".

16   Die interalliierte Gewerkschaftskonferenz fand am
10.-11.9.1917 statt.

17   Parteitag der Labour Party in Manchester am 23.-25.1.1917.
Dazu Blänsdorf 1979, S. 356; Klepsch 1983, S. 128-130. Mit großer
Mehrheit wurde hier eine Zusammekunft der Internationale vor Kriegsende
abgelehnt und eine Resolution angenommen, die den Sieg der Entente über
Deutschland und einen Kongreß der alliierten sozialistischen
Parteien beim Friedensschluß forderte.

18   Die interalliierte Sozialistenkonferenz in London am 28.-29.
8.1917. Dazu Klepsch 1983, S. 265f. - Siehe auch Bericht von Goldenberg in Dok.
Nr. P/70c.

19   Im Zusammenhang mit den französich-englisch-russischen
Verhandlungen in Paris forderte in einem Brief eine Gruppe von drei Mitgliedern
der CAP der SFIO und 33 Abgeordneten der SFIO-Fraktion, u.a. Guesde, Bracke,
Compère-Morel, Hubert-Rouger, Varenne, im Gegensatz zu den
Beschlüssen der Konferenz, daß die Kriegsschuldfrage an erster
Stelle der Tagesordnung zu stehen habe und nur unter dieser Bedingung die
interalliierte Konferenz in Londoin der internationalen sozialistischen
Konferenz zustimmen dürfe. Bei einer anderen Entscheidung müsse der
Conseil National der SFIO zur erneuten Beratung einberufen werden. Brief
veröffentlicht in Populaire 4.8.1917, S. 4; siehe Großheim S.
168.

20   Vgl. in Troelstras "Brieven uit Stockholm"[Briefe aus
Stockholm], XIV, datiert 13.9., in Het Volk 18.9.1917, S. 1: der Grund für
die ergebnislos verlaufene interaliierte Konferenz sei "hauptsächlich
mangelhafte technische Vorbereitung" ("voornamelijk gemis aan technische
voorbereiding") gewesen.

21   Gewerkschaftskongreß in Blackpool am 3.-4.9. 1917. Dazu
Klepsch 1983, S. 266f.; Weckerlein 1994, S. 222-224. Die
Kompromißresolution zur Stockholmer Konferenz (kann gegenwärtig
nicht stattfinden, aber internationale Konferenz anzustreben) war von Robert
Smillie, dem Vorsitzenden der Miners' Fedarion und ILP-Mitglied formuliert
worden. - Siehe auch Bericht von Goldenberg in Dok. Nr. P/70c.