Erklärung der serbischen Delegierten Dusan Popovic und Trisa Kaclerovic zur Komiteesitzung am 15.10.1917, Dez. 1917

Document nr: 
P/74c
Schwed. Social-Demokraten 4.1.1918, S. 3.1

   Partivän Troelstra har nyligen i det holländska partiorganet Het Volk2 till vår stora förvåning förklarat, att han ej är tillfredsställd med den lösning av den makedoniska frågan, som föreslagits i den holländsk-skandinaviska kommitténs fredsmanifest och att han till och med under sin vistelse i Stockholm försökt att få den åsyftade passus i manifestet ändrad. För de efter hegemoni på Balkan strävande bulgarerna kom denna förklaring av partivän Troelstra - en av huvudorganisatörerna för kommittén liksom för fredsverksamheten i Stockholm över huvud - mycket lägligt i den kampanj, som de under senaste tiden ha fört emot kommittén och emot oss. Förklaringen utnyttjades självklart av dem med största iver.3

   Om det här endast vore fråga om partivän Troelstras personliga uppfattning om Makedonien, så skulle vi sannolikt inte polemisera mot honom om den saken. Det må vara hans rätt och förnöjelse att entusiasmera sig för Makedoniens införlivande med Bulgarien och därmed för Bulgariens hegemoni på Balkan, såsom redan är fallet med partivän Cunow i Tyskland.4

   Här är dock inte fråga om personlig uppfattning och övertygelse. Det rör sig om f a k t a, som partivän Troelstra framställt f u l l s t ä n d i g t  o r i k t i g t och detta på ett sådant sätt att en dylik glömska av vad som förekommit under den närmast förflutna tiden helt enkelt är obegripligt för oss.

   Hela historien förlöpte nämligen på följande sätt:

   Då vi båda anlände till Stockholm, var kommitténs fredsförslag redan utarbetat och färdigt för tryckning. Partivän Huysmans föredrog det för oss och utfrågade oss om vår mening speciellt rörande den del i vilken det var tal om Makedonien. Vi uttalade genast vår otillfredsställelse med den föreslagna lösningen av frågan och framlade våra motiv därtill. I sällskap med partivän Huysmans besökte vi sedan även partivän Troelstra med vilken vi hade en överläggning, som slutade därmed, att Troelstra utsatte ett kommittésammanträde till den 15 oktober vid vilket denna fråga definitivt skulle avgöras.5

   Partivän Troelstra förde själv ordet vid detta sammanträde. Av kommitténs medlemmar voro partivän B r a n t i n g, H u y s m a n s, A x e l r o d och G o l d e n b e r g  närvarande. Sedan vi utförligt framlagt vår åsikt angående den makedoniska frågan, fordrade partivän Troelstra att man skulle utarbeta ett praktiskt förslag, som kunde upptagas i fredsmanifestet. Efter en kortare överläggning fann man en sådan formel, vilken omedelbart stilliserades [stiliserades] och lästes upp för de närvarande.

   Det var denna lösning, enligt vilken Serbien skall behålla Makedonien till Wardar, under det att Saloniki förvandlas till en gemensam balkanhamn. Denna lösning blev enstämmigt och utan några som helst invändningar antagen av alla de närvarande, partivän Troelstra även inbegripen. E j m e d e t t  e n d a ord uttalade partivän Troelstra sitt missnöje härmed.

   Han tycktes tvärt emot vara nöjd med den, då just han på det mest energiska sätt insisterade att man skulle utarbeta och i fredsakten upptaga en praktisk, konkret formel för omedelbar lösning av den makedoniska frågan.6

   Redan följande dag lämnade partivän Troelstra Stockholm.7

   Partivännerna Huysmans, Axelrod och Goldenberg kunna alltid intyga att hela denna angelägenhet förlöpte just så, som den här framställts. Partivän Branting kunde ej bevista sammanträdet till slut. Dessa dagar var han nämligen helt tagen i anspråk av synnerligen interna svenska partiangelägenheter.8

   Dezember 1917.

   Stockholm

   Å Serbiens socialdemokratis vägnar Duschan Popowitsch, partisekreterare, T. Katzlerowitsch, deputerad


Übersetzung

   Parteigenosse Troelstra hat neulich zu unserer großen Überraschung im holländischen Parteiorgan Het Volk erklärt, daß er mit der Lösung der mazedonischen Frage, wie sie im Friedensmanifest des Holländisch-skandinavischen Komitees vorgeschlagen worden sei, nicht zufrieden sei und daß er während seines Aufenthalts in Stockholm sogar versucht habe, den entsprechenden Absatz im Manifest abändern zu lassen. Den nach der Hegemonie auf dem Balkan strebenden Bulgaren paßte diese Erklärung von Troelstra - einem der Hauptverantworlichen des Komitees sowie der Friedensarbeit in Stockholm überhaupt - sehr gut zu ihrer Kampagne, die sie in der letzten Zeit gegen das Komitee und gegen uns geführt haben. Die Erklärung wurde natürlich eifrigst ausgenützt.

   Würde es sich nur um die persönlichen Ansichten von Parteigenossen Troelstra über Mazedonien handeln, so würden wir wahrscheinlich kaum gegen ihn polemisieren. Es ist sein Recht und Vergnügen, sich für die Einverleibung Mazedoniens zu Bulgarien und damit für die Hegemonie Bulgariens auf dem Balkan stark zu machen, wie das auch schon Parteigenosse Cunow in Deutschland tut.

   Hier handelt es sich jedoch nicht um eine persönliche Auffassung und Überzeugung. Es handelt sich um F a k t e n, die der Parteigenosse Troelstra  v ö l l i g  f a l s c h wiedergibt, und zwar derart, daß seine Vergeßlichkeit hinsichtlich des Geschehens in der jüngsten Vergangenheit für uns einfach unbegreiflich ist.

   Es hat sich nämlich folgendermaßen abgespielt:

   Als wir beide nach Stockholm kamen, war der Friedensvorschlag des Komitees schon ausgearbeitet und sollte gedruckt werden. Parteigenosse Huysmans hat ihn uns vorgetragen und unser Urteil vor allem zum Teil über Mazedonien eingeholt. Wir haben sofort unsere Unzufriedenheit mit der vorgeschlagenen Lösung ausgesprochen und begründet. Zusammen mit Parteigenossen Huysmans haben wir dann Parteigenossen Troelstra besucht und mit ihm ein Gespräch geführt, dessen Ergebnis die Einberufung einer Komiteesitzung auf den 15. Oktober war. Dort sollte diese Frage endgültig entschieden werden.

   Parteigenosse Troelstra führte den Vorsitz. Die Komiteemitglieder Branting, Huysmans, Akselord und Goldenberg [Namen gesperrt] waren anwesend. Nachdem wir ausführlich unseren Standpunkt zur mazedonischen Frage vorgelegt hatten, verlangte Parteigenosse Troelstra, einen praktischen Vorschlag auszuarbeiten, der ins Friedensmanifest übernommen werden könne. Nach einer kurzen Beratung fanden wir eine solche Formel, die sofort formuliert und vorgelesen wurde.

   Nach diesem Vorschlag sollte Serbien Mazedonien bis zum Wardar behalten und Saloniki zu einem gemeinsamen Balkanhafen gemacht werden. Diese Lösung wurde einstimmig und ohne irgendwelche Einwände von den Anwesenden einschließlich von Parteigenossen Troelstra angenommen [der ganze Satz gesperrt]. M i t  k e i n e m  e i n z i g e n  W o r t sprach Parteigenosse Troelstra seine Unzufriedenheit damit aus.

   Im Gegenteil, er schien zufrieden zu sein, da er am energischsten verlangt hatte, eine praktische, konkrete Formel für eine sofortige Lösung der mazedonischen Frage [ab eine praktische gesperrt] auszuarbeiten und in den Friedensvorschlag aufzunehmen.

   Schon am nächsten Tag verließ Parteigenosse Troelstra Stockholm.

   Die Parteigenossen Huysmans, Akselrod und Goldenberg können jederzeit bestätigen, daß sich dies so zugetragen hat, wie es hier dargestellt worden ist. Parteigenosse Branting konnte der Sitzung nicht bis zum Ende beiwohnen, da er in jenen Tagen durch außerordentliche interne schwedische Parteiangelegenheiten in Anspruch genommen war.

   Dezember 1917.

   Stockholm.

   Im Namen der serbischen Sozialdemokratie Dusan Popovic, Parteisekretär, T. Kaclerovic, Abgeordneter


Anmerkungen

1   Überschrift "Troelstra och Stockholmskonferensens manifest. Ett genmäle från den serbiska delegationen" [Troelstra und das Manifest der Stockholmer Konferenz. Eine Erwiderung der serbischen Delegation]. Einleitend heißt es: "Es wurde verlangt, das Folgende aufzunehmen" ("Plats har begärts för nedanstående").

2   Troelstra in Het Volk 14.11.1917, als Ausschnitt in CHA, Stockholm, Corr., Dezember. - Siehe zu dieser Diskussion auch Dok. Nr. P/74a, Anm. 16.

3   Siehe etwaPresseagenturmitteilung, dat. Sofia, 14.11., nach Ausschnitt aus einer holländischen Zeitung in CHA, Stockholm, Corr., Dez. 1917, Nr. 41.

4   Siehe z.B. Heinrich Cunow, "Bulgarien und Mazedonien", in Internationale Korrespondenz (IK), Nr. 27, 11.7.1917, S. 197f.

5   Dieser Satz ist in der Vorlage gesperrt..

6   Der Schluß des Satzes ab "en praktisk" gesperrt.

7   Siehe Troelstras Briefe am 16., 17. und 31.10.1917 in dieser Frage nach seiner Abreise, in CHA, Stock., Corr., Okt. 1917, Nr. 17, 18, 53; genannt in Dok. Nr. P/74a, Anm. 16.

8   Diskussionen über die Regierungsbildung einer liberal-sozialdemokratischen Koalition.