Feed aggregator

Sven Lindqvist och ”Gräv där du står”- en rörelses uppgång och fall?

Författaren Sven Lindqvist avled nyligen, 87 år gammal. Han var kanske allra främst känd som författare till boken Utrota varenda jävel, i vilken han argumenterar för att Förintelsen inte var en unik händelse i historien, utan en logisk fortsättning på kolonialismens rasistiska strävanden och storskaliga brott. Givetvis finns boken hos oss på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, men i den här artikeln är det hans skrift ”Gräv där du står. Hur man utforskar ett jobb” från 1978 och den rörelse boken inspirerade som står i fokus.

Hos oss finns även Sven Lindqvists personarkiv, som uppgår till 168 volymer, varav 75 rör ”Gräv där du står”. I ”Gräv där du står” gav Lindqvist trettio exempel på hur arbetarklassen kunde utforska sin egen verklighet och sin egen historia. Han beskrev den dominerande historieskrivningen som att den osynliggjorde arbetarklassens roll i historien och uppmanade folk att ta utforskandet och skrivandet av historien i sina egna händer:

Var inte rädda för experterna. Det är i arbetet din styrka ligger. Du kan ditt jobb. Din yrkeserfarenhet är en grund att stå på när du bedömer vad andra gör – och inte gör. De må vara experter var och en på sitt område, men när de yttrar sig om ditt jobb så är det du som är experten. Därför är jobbet en bra utgångspunkt för din forskning. Gräv där du står! (s. 6)

När Sven Lindqvist ska förklara detta osynliggörande är det från en uppenbart marxistisk utgångspunkt: han beskriver arbetet som ”flyktigt som en gas”, eftersom det så snart det är utfört förvandlas till kapital:

Den som lever i ett kapitalistiskt samhälle vänjer sig så småningom vid att allt arbete som inte går till förbrukning förvandlas till någon annans kapital. Vi vänjer oss vid att arbetet försvinner och kapitalet består. Våra ögon vänjer sig vid att se världen som andras egendom, inte som resultatet av vårt eget och andra kamraters arbete. (s. 189-190)

Det är uppenbart att ”Gräv där du står” som koncept för Lindqvist inte bara syftade till så att säga ”historia för historiens egen skull”, utan att han såg det som ett led i en kamp om makten över samhället. Som han uttrycker det på ett ställe: ”Historien är viktig därför att resultatet av den finns kvar. […] Det förflutna ger fortfarande avkastning. Det förflutna ger fortfarande makt”. (s. 22)

”Ingen trodde på ‘Gräv’ – men tanken sprider sig”. Artikel av Sven Lindqvists i Arbetarhistoria.

Skriften kom att bli en avgörande inspirationskälla för en folklig rörelse som blev känd som grävrörelsen eller Gräv där du står-rörelsen.  I boken Kulturarv i rörelse, med undertiteln ”En studie av Gräv där du står-rörelsen” (2011), gör Annika Alzén en grundlig genomgång av rörelsens rötter, uttryckssätt och förlopp. Det uttalade syftet med grävrörelsen var dels att rädda minnena av arbetarklassens historia från att falla i glömska – rörelsen var ofta särskilt stark i områden som hotades av avindustrialiseringens följder. Ett annat syfte sades vara att avslöja sanningar om samhället som antogs finnas i de historiska källorna, redo att grävas fram för att klä av det bestående samhället.

Alzén beskriver hur rörelsens praktiska arbete bedrevs ”genom en omfattande studiecirkel- och teaterverksamhet med inriktning på industriarbete och industriarbetarnas historia”, och att fokus låg arbetarklassens historia på det lokala planet. Viktiga skeden i den lokala historien iscensattes i form av så kallade ”arbetarspel”, teateruppsättningar präglade av engagemang från lokalbefolkningen med ett nära samband till studiecirkelverksamheten, som hon beskriver som grävrörelsens fundament:

”Det var i det fria och frivilliga arbetet inom cirkeln som rörelsen växte fram. Självbildningsidealet motsvarade grävandets idé. Den grundläggande tanken var självaktivitet, den egna vardagen blev basen för studierna som bedrevs utan förmedlande händer av auktoritära lärare och utan färdigskrivna läroböcker. Deltagarna skulle söka sin egen kunskap.” (Annika Alzén, Kulturarv i rörelse. En studie av Gräv där du står-rörelsen, 2011, s. 163-164)

Hon spårar rörelsens rötter till 1970-talets första år, då hon menar att det växte fram ”ett nytt och omfattande historiskt intresse för industrisamhället – ett intresse som blir så betydande att man kan tala om en folklig rörelse”. (s. 14)

Alzén beskriver dock de allra första åren av 1970-talet som ett slags förberedande fas, och menar att rörelsen tog fart på allvar fr.o.m. mitten av 1970-talet, med publiceringarna av Gunnar Silléns bok Stiga vi mot ljuset. Om dokumentation av industri- och arbetarminnen (1977) och Lindqvists Gräv där du står (1978) som två viktiga milstolpar.

För att få en uppfattning om omfattningen kan sägas att det mellan 1978-1982 hölls 1675 studiecirklar i ABF:s regi utifrån dessa två böcker. (Sven Lindqvist, Ingen trodde på ”Gräv”, men tanken sprider sig, Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 21 1982)

I maj 1982 hölls det också ett seminarium på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek på temat ”Gräv där du står”, med deltagande av ett fyrtiotal personer, däribland Sven Lindqvist och Gunnar Sillén själva. För vidare efterforskningar om detta, se nr 21 och nr 23 1982 av Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, föregångaren till vår tidskrift Arbetarhistoria. Där återfinns bl.a. en kortare artikel av Sven Lindqvist med titeln ”Ingen trodde på ”Gräv”, men tanken sprider sig” (i nr 21), liksom Gunnar Silléns presentation från nämnda seminarium (i nr 23) och flera andra artiklar om olika aspekter av grävrörelsen.

I sin kortfattade artikel ger Lindqvist en inblick i den skepsis som mötte honom när han försökte få sin bok publicerad – förläggaren sa till honom att den arbetare han pratade om som kunde tänkas ha ett brinnande intresse för att utforska sin egen historia helt enkelt inte fanns. Lindqvist hävdar att han mötte en liknande attityd bland förtroendevalda i fackföreningsrörelsen, och skriver triumferande:

”Min förläggare vågade först inte trycka mer än 2000 exemplar och stod efter ett par veckor utan upplaga. Nu är boken ute i en upplaga på 25000 ex.” (Sven Lindqvist, Ingen trodde på ”Gräv”, men tanken sprider sig, Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 21 1982)

Annika Alzén betecknar perioden 1975-1985 som rörelsens huvudfas, och skriver:

Perioden utmärktes av ett intensivt, lokalt förankrat cirkelarbete, ofta sammankopplat med utställningsproduktion eller teaterverksamhet. Det är också under denna fas som arbetarspelen etablerar sig som en ny form av amatörteater, en teaterform som satte arbetarna i centrum såväl på som bakom scenen”. Mot slutet av 80-talet var det dock inte längre ”på modet” att ägna sig åt industriarbetets historia, studiecirkelverksamheten mattades av och Alzén menar att dokumentationen och bevarandet av industriarvet ”införlivades alltmer i det professionella antikvariska arbetet inom kulturmiljövården och på muséerna” (s. 16)

Idag är det nog få i de yngre generationerna som känner till grävrörelsen, men den har lämnat en hel del spår efter sig. Kanske kan erfarenheterna från rörelsen grävas fram och ge inspiration till nya initiativ? Ett bra ställe att börja kan vara hos oss på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Varför inte i arbetsmaterialet i Sven Lindqvists personarkiv, eller i vår bibliotekskatalog, där söktermen ”Gräv där du står” ger 89 träffar, däribland en mängd lokalhistoriska skrifter producerade av den brokiga grävrörelsen.

Brevskolans studiehandledning för ”Gräv där du står” utgiven 1979 kan ge en ingång till hur man rent konkret kunde gå tillväga, och nr 21 och 23 1982 av Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är andra bra startpunkter för den som vill sätta sig in i Gräv där du står-rörelsen.

”Gräv där du står”-rörelsen har fått en internationell spridning i form av Dig Where You Stand Movement, väl värt att undersöka som ämnesområde i sig.

 

Källor:

Sven Lindqvist – Gräv där du står. Hur man utforskar ett jobb (1978)
Annika Alzén –  Kulturarv i rörelse. En studie av ”Gräv där du står”-rörelsen (2011)

Artiklar:

Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, nr 21 1982, artikel: ”Ingen trodde på `Gräv´, men tanken sprider sig”, Sven Lindqvist
Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, nr 23 1982, artikel: ”Problematisera inte historien – gör den levande istället!”, Gunnar Sillén

Vidare tips:

Sven Lindqvists personarkiv. Refkod: 365
Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, nr 21 1982
Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, nr 23 1982
Gräv där du står. Studiehandledning, utgiven av Brevskolan 1979, manuskript: Jan Ahltorp och Jan Norman
Dig Where You Stand, (engelska versionen) opublicerat manuskript 254 s., Sven Lindqvists personarkiv, refkod: 365/168 [tillgång till manuskriptet kräver tillstånd].

 

The post Sven Lindqvist och ”Gräv där du står”- en rörelses uppgång och fall? appeared first on Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Biographical Archive of the Workers Movement

Social and Labour History News - Tue, 2019-05-21 09:33

The Biographical Archive of the Workers Movement (www.abmo.it) announces the release of the first work of its new series dedicated to the international labor movement. And what better timing for this than on the occasion of the 100th anniversary of the birth of the Third International, the Communist International?

Tags: ELHN

Faire une "Histoire populaire" : sens d'une démarche et raisons d'un succès

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-20 15:39

Invitation : Table ronde annuelle de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine

 

Faire une "Histoire populaire" : sens d'une démarche et raisons d'un succès

 

Mercredi 12 juin 2019, 14h. - 18h.,

 

EHESS, amphithéâtre Furet

105 Boulevard Raspail, 75006 PARIS

 

Colloque Migrations internationales et mobilité sociale,

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-20 15:29

Cher.è.s collègue.s,

 

Nous vous faisons parvenir le programme du colloque "Mobilités sociales et migrations internationales", qui aura lieu à Paris les 13 et 14 juin 2019, à l'École d'Économie de Paris (48 bd Jourdan, 14e).

 

CfP: Freedom Road and Its Intersections: The Struggles for the Liberation of Southern and Central Africa and their Interconnections

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-20 11:18

The University of Stirling Archives and the Division of History and Politics are pleased to announce details of a one day workshop looking at the struggles for the liberation of Southern and Central Africa and their interconnections, to be held at the University of Stirling on Saturday 15 June 2019.

CfP: Le franquisme, son image et ses politiques d'influence en France (1936-1975)

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-20 11:00
  • Date : le vendredi 8 novembre 2019
  • Lieu : Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) de l’Université de Caen, Campus 1

Cette journée d’étude entend interroger la politique d’influence du régime franquiste en France de la guerre civile jusqu’à la fin du régime, en 1975. Il s’agit de s’intéresser à la construction de son image publique destinée à traverser la frontière pyrénéenne et à sa réception sur le sol français.

CfP: How Class Worked in the Age of Empire

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-20 10:04
CALL FOR PAPERS

3rd Congress of the European Labour History Network (ELHN), 19-22 September 2019
Amsterdam, International Institute of Social History (IISH)

“Labour & Empire” working group

How Class Worked in the Age of Empire. Comparative and Transnational Perspectives
Tags: ELHN

Mostra “Pausa pranzo. Cibo e lavoro nell’Italia delle fabbriche”

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-20 09:04

Fondazione ISEC e CGIL Milano vi invitano alla mostra a cura di Giorgio Bigatti e Sara Zanisi in collaborazione con Uliano Lucas e Fayçal Zaouali. La mostra fotografica è dedicata al mangiare in fabbrica nel Novecento ed è promossa da Fondazione ISEC in collaborazione con CGIL Milano, con il patrocinio del Comune di Sesto San Giovanni e di Museimpresa, nell’ambito del progetto AggiungiPROmemoria, con Fondazione Dalmine e il contributo di Fondazione Cariplo.

CfP: Material Cultures of Mining

Social and Labour History News - Thu, 2019-05-16 12:27

December 5-7, 2019

Deutsches Bergbau-Museum Bochum (Germany).

10 Research Associates (PhD Positions) - Bonn Center for Dependency and Slavery Studies

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 15:47

The Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn is an international research university that offers a wide range of degree programs. With 200 years’ worth of history, some 38,000 students, over 6,000 employees, and an excellent domestic and international reputation, Bonn University is among Germany’s leading universities.
10 Research Associates (PhD Positions) (65%, TVL E-13)

Coordinator of Bonn Center of Digital Humanities

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 15:08

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Coordinator of the Bonn Center of Digital Humanities

Tags: ELHN

CfP: Gender, Intersectionality and Dependency Workshop at the University of Bonn, 18-19 July 2019

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 15:02

In January 2019 the new Cluster of Excellence “Beyond Slavery and Freedom. Asymmetrical Dependencies in Pre-Modern Societies” was established at the University of Bonn.

So far, dependency research has often dealt with transatlantic slavery or slavery in antiquity. The Cluster seeks to broaden this perspective in terms of content, space and time. From the starting point of five research areas, researchers will explore perspectives of dependency(ies), with the added aim of also broadening individual academic training through cooperation across disciplines.

Tags: ELHN

Présentation du fonds Marc Drumaux - Centre des Archives Communistes en Belgique

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 14:05

Le fonds des papiers personnels de Marc Drumaux (Président du PCB de 1968 à 1972) a été inventorié et est disponible via notre catalogue en ligne Pallas ou ci-dessous. Cet outil permettra des recherches plus approfondies concernant sa vie, ses activités politiques et les sujets pour lesquels il a montré un intérêt particulier (évènements de Tchécoslovaquie, unité du mouvement international, fermeture des charbonnages...).

CfP: Historical Materialism Sixteenth Annual Conference

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 11:03
Sixteenth Annual Conference

Claps of Thunder: Disaster Communism, Extinction Capitalism and How to Survive Tomorrow

CfP: Histories of Fascism and Anti-Fascism in Australasia

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 09:58
Flinders University, Victoria Square Building (Adelaide, Australia)Monday, 2 December 2019

 

CfP: Labour history of socialist globalisation: The view from the shop-floor

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 09:24

The Chair of History of Eastern Europe at the University of Konstanz is pleased to invite applicants to a workshop exploring new developments in the labour history of globalisation in socialist Eastern Europe. Focusing on the period between the 1960s and the 2000s, the workshop seeks to investigate how growing economic entanglements between socialist Eastern Europe (Yugoslavia and the CMEA) and the Global South on the one hand, or the Western capitalist world on the other, shaped workplaces and working lives “back home”.

CfP: Archives en bibliothèques (XVIe-XXIe siècle)

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 09:18

Le colloque se tiendra à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, à Aix-en-Provence, les 14 et 15 novembre 2019

CfP: Ireland, the Revolution and the First World War Continuities, ruptures and legacies (1913-1919)

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 09:06

Paris, 27-28 June 2019

 

We are pleased to host, at the Centre Culturel Irlandais in Paris, an international conference on Ireland and the First World War as part of the national commemorations for the Centenary of the First World War. The conference received the Centenary Certification from the Mission du Centenaire (project 07 CONF 0118) and is part of the French national official program for commemorations of the Centenary of the Great War. It is supported by the Embassy of Ireland to France.

CfP: Gender, Labour and Consumption in historical perspective

Social and Labour History News - Mon, 2019-05-13 08:57

Over the past four decades or so, gender scholarship has transformed our understanding of many key issues of historical concern. Particularly fruitful have been explorations of consumption in its varied manifestations, undertaken by researchers studying the subject within different disciplines.

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator